Search result for

อักษรเลข

(5 entries)
(0.0567 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อักษรเลข-, *อักษรเลข*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรเลข    [N] numerical code, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับโบราณ ใช้ตัวเลขแทนสระ
อักษรเลข    [N] secretary of the provincial governor, Thai definition: ตำแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่มีมาแต่โบราณ, ต่อมาใช้เรียกผู้ทำหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อักษรเลข(อักสอระเลก, อักสอนเลก) น. วิธีเขียนหนังสือลับโบราณ ใช้ตัวเลขแทนสระ
อักษรเลขตำแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่มีมาแต่โบราณ, ต่อมาใช้เรียกผู้ทำหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

Are you satisfied with the result?

Go to Top