Search result for

อัก

(103 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัก-, *อัก*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักกะ    [N] sun, Syn. พระอาทิตย์
อักกะ    [N] Calotropis gigantea, Thai definition: ต้นรัก
อักษร    [N] character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count unit: ตัว
อักษร    [N] orthography rule, Syn. อักขระสมัย, Count unit: ตัว, Thai definition: วิชาหนังสือ
อักษะ    [N] axis, See also: core, Syn. เพลา, แกน, Notes: (สันสกฤต)
อักษะ    [N] Axis, See also: Axis powers, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศที่เป็นกลางถูกควบคุมโดยฝ่ายอักษะ, Thai definition: กลุ่มประเทศที่รบกับฝ่ายสัมพันธ์มิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
อักโข    [ADJ] plentiful, See also: many, considerable, Syn. มาก, Example: งานวิจัยต้องการทุนรอนอักโขอยู่ ดังนั้นรัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมทางด้านนี้มากๆ, Thai definition: มาก, หลาย
อักขระ    [N] character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count unit: ตัว
อักเสบ    [V] inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล
อักอ่วน    [V] be awkward, See also: be embarrassed, Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อักน. เครื่องสำหรับคัดด้ายหรือไหม มีรูปคล้ายระวิง สำหรับพันด้ายหรือไหมเป็นตอน ๆ ตามลำดับเส้นใหญ่และเล็ก.
อักกะน. พระอาทิตย์
อักกะต้นรัก.
อักขร-, อักขระ(อักขะหฺระ-) น. ตัวหนังสือ.
อักขรวิธีน. วิธีเขียนและอ่านหนังสือให้ถูกต้อง, ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยตัวอักษร การอ่าน การเขียน และการใช้ตัวอักษร.
อักขรวิบัติน. การเขียน อ่าน หรือออกเสียงไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี.
อักขรสมัย(อักขะหฺระสะไหฺม) น. วิชาหนังสือว่าด้วยการอ่านการเขียน.
อักขรานุกรมน. หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร.
อักขรานุกรมดู อักขร-, อักขระ.
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์น. หนังสือสำหรับค้นชื่อทางภูมิศาสตร์เรียงลำดับตามตัวอักษร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wildcard characterอักขรตัวแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characterอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage-return line feed (CRLF)อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่ (ซีอาร์แอลเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data characterอักขระข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control characterอักขระควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
device control characterอักขระควบคุมอุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delimiterอักขระคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data delimiterอักขระคั่นข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check characterอักขระตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ redundant character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จัดเป็น หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) และ หนังสือแผนที่ (Atlases)

ตัวอย่างหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์

Copley, Gordon John. English place-names and their origins. Nweton Abbot : David & Charles, [c1968].

Gazetteer of Burma. Delhi : Cultural Publishing House, 1983.

Munro, David, editor. Chambers world gazetteer : an A-Z of geographical information. 5th ed. Cambridge : Chambers/Cambridge, 1988.

The U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Board on Geographic Names. The National gazetteer of the United States of America : United States concise 1990. Washington : U.S. G.P.O., 1990. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html

ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507-2509.

สงวน อั้นคง. สารานุกรมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2482.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ระยอง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed March 27, 2011).

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1346

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. การรู้สารสนเทศ. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/inf040661.html (สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลข
อักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Characters per second อักขระต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Special charactersอักขระพิเศษ
อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
wildcardอักขระแทน
อักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]
Abbreviations, Englishอักษรย่อภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักกรา[n. prop.] (Akkrā) EN: Accra   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oz (abbrev ) อักษรย่อของหน่วยวัดน้ำหนักเป็นออนซ์
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a    [N] อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
A.B.    [ABBR] อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
abbreviation    [N] อักษรย่อ, See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ, Syn. acronym, initialism
angry    [ADJ] อักเสบ
beta    [N] อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)
C    [N] อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
c [N] อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
cap    [N] อักษรตัวใหญ่, Syn. capital letter
character    [N] อักษร, See also: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, Syn. grapheme, graphic symbol
cue    [N] อักษรคิว, See also: อักษร q

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
alga(n) สาหร่าย,อักษร a
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
太字[ふとじ, futoji] (n) อักษรตัวหนา
象形文字[しょうけいもじ, shoukeimoji] (n ) อักษรภาพ
指示文字[しじもじ, shijimoji] (n ) อักษรสัญลักษณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคานะ ฮิรางานะและคาตาคานะ English: kana
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?

Go to Top