ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวิญญาณกทรัพย์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวิญญาณกทรัพย์-, *อวิญญาณกทรัพย์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อวิญญาณกทรัพย์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อวิญญาณกทรัพย์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวิญญาณกทรัพย์[N] inanimate possessions, See also: spiritless possessions, non-living property, Example: เขามีอวิญญาณกทรัพย์มากมาย, Thai definition: สิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์, Notes: (กฎหมาย/โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวิญญาณกทรัพย์น. สิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์ เช่น เงิน ทอง ที่ดิน.
สวิญญาณกทรัพย์(สะวินยานะกะซับ, สะวินยานนะกะซับ) น. สิ่งที่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์ เช่น ทาส ช้าง ม้า วัว ควาย, ตรงข้ามกับ อวิญญาณกทรัพย์, วิญญาณกทรัพย์ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top