Search result for

อรสุม

(5 entries)
(0.196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรสุม-, *อรสุม*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อรสุม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อรสุม*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรสุม(ออระ-) น. ไอนํ้า.
อรสุมพลน. กำลังไอนํ้า.
อุสุมฤดูร้อน, แผลงใช้เป็น อรสุม ก็มี เช่น อรสุมพล = กำลังไอนํ้า

Are you satisfied with the result?

Go to Top