Search result for

อยู่ในกลุ่มของ

(10 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในกลุ่มของ-, *อยู่ในกลุ่มของ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Abduct a human with the Compton party and bring her to the church.ลักพาตัวบางคน ที่อยู่ในกลุ่มของพวกคอมป์ตัน และพาไปที่โบสถ์ Shake and Fingerpop (2009)
So, they've been around the CIA block.อย่างนั้นพวกเขาก็อยู่ในกลุ่มของ CIA Chuck Versus the Role Models (2010)
I'm with a good group of people.ฉันอยู่ในกลุ่มของคนดี Hounded (2012)
I don't give a shit if you're in my group or not.ฉันไม่ให้อึถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของฉันหรือไม่ Starred Up (2013)
Of course, we did everything we could to accommodate him in your group.ซึ่งแน่นอนว่าเราทำทุกอย่างที่เราสามารถที่จะรองรับเขาอยู่ในกลุ่มของคุณ Starred Up (2013)
Okay. So? They're both divisions of Cantilever.โอเค แล้วไง ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มของแคนไทลิเวอร์ The Corpse on the Canopy (2013)
Into our group.ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของเราแล้ว Never Been Kissed (1999)

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sit on[PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: อยู่ในกลุ่มของ, Syn. serve on
sit upon[PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: อยู่ในกลุ่มของ, Syn. serve on, sit on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top