Search result for

อยู่งาน

(8 entries)
(0.0991 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่งาน-, *อยู่งาน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อยู่งาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อยู่งาน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่งาน    [V] attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยู่งานก. ปรนนิบัติรับใช้พระมหากษัตริย์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในราชการแห่งราชสำนัก.
พระสนมน. เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานซึ่งทรงยกย่องให้สูงขึ้น โดยได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดีเป็นเครื่องยศ.
พระสนมเอกน. เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม หรือเจ้าจอมอยู่งานที่ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี พานทอง และเครื่องทองคำอย่างใหญ่ เป็นเครื่องยศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๔ ตำแหน่ง คือ ท้าวอินสุเรนทร์ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ท้าวอินทรเทวี และท้าวศรีจุฬาลักษณ์.
สนม ๑(สะหฺนม) น. เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานซึ่งทรงยกย่องให้สูงขึ้น โดยได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี เป็นเครื่องยศ เรียกว่า พระสนม.
สนมเอกน. เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม หรือเจ้าจอมอยู่งานที่ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี พานทอง และเครื่องทองคำอย่างใหญ่ เป็นเครื่องยศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๔ ตำแหน่ง คือ ท้าวอินสุเรนทร์ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ท้าวอินทรเทวี และท้าวศรีจุฬาลักษณ์, พระสนมเอก ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?

Go to Top