Search result for

อย

(174 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย-, *อย*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ข้อย[ข่อย] (pron ) ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ 1)
See also: 16
ซ่อย[ซอย^] (vi vt ) ช่วย

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ชะม้อย ชะม้าย ชายตา (vt adj ) ส่งสายตาโปรยเสน่ห์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ
ฉีกตามรอยปรุ (vt phrase ) Tear (the paper) along the perforated line.
นิดหน่อยslightly

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อย (pron. ) ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ 1)
See also: S. ข้าน้อย,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย.[N] The Food and Drug Administration, Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย่า[AUX] do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
อย่าง[N] method, See also: way, means, Syn. ทำนอง, วิธี, แบบ
อย่าง[N] type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
อย่าง[ADV] severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อยากจะ[V] want, See also: would like to, feel like (doing something), Syn. ต้องการจะ
อยู่ไฟ[V] lie by the fire after childbirth, See also: remain by a fire after parturition, Example: แม่ต้องอยู่ไฟประมาณ 1 เดือนหลังจากคลอดน้อง, Thai definition: นอนใกล้ไฟโดยเชื่อว่าความร้อนจะทำให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหลังคลอดลูกแล้ว
อยากรู้[V] eager to know, See also: be curious, be studious, Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้, Example: เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่
อยู่กิน[V] live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
อยู่งาน[V] attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อย-, อยัส(อะยะ-, อะยัด) น. เหล็ก.
อยน-(อะยะนะ-) น. ทาง, ถนน, ที่ไป, ที่เดิน
อยน-การไป, การถึง.
อยั่วเมืองว. คำเรียกพระสนมเอกครั้งโบราณ ว่า แม่อยั่วเมือง, หยั่วเมือง หรือ ยั่วเมือง ก็ว่า.
อย่า(หฺย่า) ว. คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่าง ๆ.
อยาก(หฺยาก) ก. ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, ใคร่, เช่น อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมีเงิน
อยากหิว, กระหาย, (ใช้แก่อาหาร) เช่น อยากข้าว อยากน้ำ.
อย่าง(หฺย่าง) น. วิธี, แบบ, เยี่ยง, เช่น ทำอย่างนี้ เขียนอย่างนั้น, ลักษณนามบอกจำนวน หมายถึง ชนิด, สิ่ง, เช่น ทำกับข้าวไว้ ๒ อย่าง ทำงานหลายอย่าง.
อย่าง(หฺย่าง) ว. เหมือน เช่น อย่างใจ อย่างเคย, ใช้ประกอบคำวิเศษณ์ หมายความว่า โดยอาการที่ เช่น อย่างดี อย่างเข้มแข็ง.
อย่างไรว. ใช้ในประโยคคำถาม ถามถึงความเป็นไป ความเป็นอยู่ เช่น คนไข้มีอาการอย่างไร หมู่นี้เป็นอย่างไรบ้าง, ถามถึงวิธีหรือความเห็นเป็นต้น เช่น จะทำอย่างไร มีความเห็นอย่างไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benthicอยู่ก้นท้องน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
litoral; littoralอยู่ชายฝั่งทะเล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
littoral; litoralอยู่ชายฝั่งทะเล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
receptacularอยู่ที่ฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sympatricอยู่ที่เดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicolousอยู่บนกิ่งไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sedentaryอยู่ประจำที่, อยู่กับที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viableอยู่รอดได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เร้าหรืออย่ามาวุ่นวาย [ศัพท์วัยรุ่น]
ฉันใดอย่างไร อย่างใด เช่นใด
คำที่มักเขียนผิด คือ ฉันท์ใด [คำที่มักเขียนผิด]
สบายอยู่ดีกินดี เป็นสุขกายสุขใจ สะดวก
คำที่มักเขียนผิด คือ สะบาย [คำที่มักเขียนผิด]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Benign Formอย่างอ่อน [การแพทย์]
Buccal Stageอยู่ในปาก [การแพทย์]
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Diplococciอยู่กันเป็นคู่,เชื้อแบบดิโพลคอคไค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
I want my children to know their mother.ฉันอยากให้ลูกๆของฉันรู้จักตัวตนของแม่เขา The Serena Also Rises (2008)
I wanted you to like me.ฉันอยากให้เธอชอบฉัน The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
Y-you might be privileged, Blair, but you work for every single thing you've achieved, like me.เธออาจจะเป็นคนที่พิเศษ แบลร์ แต่เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ก็เหมือนกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
But I have her dress.แต่ชุดเธออยู่นี่หนิ The Serena Also Rises (2008)
She's on stage.อยู่บนเวที The Serena Also Rises (2008)
Oh, no, no, no. The necklace is exquisite.โอ้ ไม่ไม่ ค่ะ สร้อยคอนี่มันสวยมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่า[X] (yā) EN: don't ... (imperative) ; do not ... (imperative) ; never ... (imperative)   FR: ne pas ... (impératif)
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave   FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; avoir envie (de)
อยากจริง[v. exp.] (yāk jing ) FR: mourir d'envie
อยากจะ[v. exp.] (yāk ja) EN: want ; would like to ; feel like (doing sth)   FR: désirer faire ; avoir envie de
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be   FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir
อยากจัด[v. exp.] (yāk jat) EN: crave   
อยากดื่ม[v. exp.] (yāk deūm) EN: crave   
อยากทราบ[v. exp.] (yāk sāp) EN: eager to know   FR: vouloir connaître
อยากนอน [n. exp.] (yāk nøn) EN: be sleepy   FR: avoir envie de dormir
อยากน้ำ[v. exp.] (yāk nām) EN: be thirsty   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide[VI] อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
ably[ADV] อย่างสามารถ, Syn. skillfully
abnormally[ADV] อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
abruptly[ADV] อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
absurdly[ADV] อย่างไร้สาระ, See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculously, foolishly
abundantly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly
accelerando[ADV] อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
accordingly[ADV] อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างกลมกลืน, Syn. correspondingly, proportionately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abed(adv) อยู่บนเตียง
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acidly[yaang dag-dun] (adv ) อย่างแดกดัน
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
aptly (adv) อย่างเหมาะสม
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
auspicicious (adj ) อย่างชื่นชอบ
See also: S. favorable,
carpe diem ( ) อยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต
See also: S. live in present,
closely (adv ) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.
conciously (adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก
consciously (adv) อย่างตั้งใจ
coolly[yaang tae] (adv ) อย่างเท่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
就業[しゅうぎょう, shuugyou] (n) อยู่การจ้างงาน
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
欲しい[ほしい, hoshii] (adj) อยากได้, ปรารถนา
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
突然[とつぜん, totsuzen] (adj adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly,
高々[たかだか, takadaka] (adv) อย่างมากสุด, อย่างดีสุด เช่น この仕事だったら高々四日もあればできる。 งานนี้เหรอ ถ้ามีเวลาสัก 4 วันก็ทำเสร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน
ずっと[ずっと, zutto] (adv) อย่างมาก โดยตลอด มาอย่างช้านาน
生意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の生意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

生意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
わざとらしい[わざとらしい, wazatorashii] อย่างไม่ธรรมชาติ ดูจงใจ เสแสร้ง
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
成程[なるほど, naruhodo] อย่างนี้นี่เอง
本気[honki] (adj adv) อย่างตั้งใจ
力強い[ちからづよい, chikarazuyoi] (adj) อย่างแรง, ด้วยกำลัง(แรง)
きちんと[きちんと, kichinto] (adv) อย่างดี,อย่างเรียบร้อย,อย่างเป็นระเบียบ
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
ある[ある, aru] Thai: อยู่
実行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: อยู่ในความควบคุมของ English: belonging to
在る[ある, aru] Thai: อยู่ English: to live
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น
sorgfältig {adv} (adv ) อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top