ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้างหุ้นส่วน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้างหุ้นส่วน-, *ห้างหุ้นส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้างหุ้นส่วน[N] partnership, Example: เขากับเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมา, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด[N] limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้างหุ้นส่วนน. กิจการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเข้ากระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แก่กิจการที่ทำ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดน. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน ๒ จำพวก คือ (๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้น และ (๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน.
ห้างหุ้นส่วนสามัญน. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, ordinaryห้างหุ้นส่วนสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู ordinary partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]
Partnershipห้างหุ้นส่วน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's one of the weaknesses of a partnership isn't it Sid?นั่นเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของห้างหุ้นส่วน จริงไหม ซิด? The Corporation (2003)
He wants your seat on the consortium. To be a partner to us.เขาต้องการตำแหน่งห้างหุ้นส่วนของเจ้า เพืิ่อเป็นหุ้นส่วนของพวกเรา VIII. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hānghunsuan sāman) EN: ordinary partnership   

English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm[N] บริษัท, See also: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ, Syn. company, enterprise, partnership
partnership[N] ห้างหุ้นส่วน, See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด, Syn. business, company

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
firm(n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Registered Ordinary Partnership (n ) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top