Search result for

ห้อง

(141 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้อง-, *ห้อง*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ER (อีอาร์) (n ) ห้องฉุกเฉิน มาจากคำว่า ​emergency room
OR (โออาร์) (n ) ห้องผ่าตัด มาจากคำว่า operating room เช่น คุณหมอไม่สะดวกรับสายตอนนี้ค่ะ อยู่ในโออาร์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รายชื่อห้องพัก (n ) รายชื่อห้องพัก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห้องสมุด図書館 อ่านว่า としょかん

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อง[CLAS] room, See also: chamber, Example: ภายในศูนย์ศิลปะแห่งนี้มีห้องเล็กๆ ประมาณ 200 ห้อง ให้ศิลปินเช่าเป็นห้องทำงาน, Thai definition: ลักษณนามของส่วนของเรือนหรือตึกที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ห้อง[N] room, See also: chamber, flat, apartment, set of rooms, Example: การทำงานในห้องแอร์ของสำนักงาน จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และมีการเวียนหัวบ่อยๆ เพราะมีการหมุนเวียนอากาศเฉพาะแต่ในห้องแคบๆ เท่านั้น, Thai definition: ส่วนของเรือน หรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ห้องขัง[N] cell, See also: detention cell, prison cell, Syn. คุก, กรงขัง, Example: นักโทษถูกกักตัวไว้ในห้องขัง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่สำหรับขังนักโทษ
ห้องขัง[N] cell, See also: prison, chamber, Syn. คุก, กรงขัง, เรือนจำ, ที่จองจำ, Example: นักโทษถูกกักตัวไว้ในห้องขัง, Count unit: ห้อง
ห้องชุด[N] apartment, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต, Example: ห้องชุดในตึกหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ห้องชุด[N] apartment, See also: flat, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, Example: ห้องชุดในตึกหลังหนึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ห้องนอน[N] bedroom, Example: ห้องนอนจัดเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน ต้องออกแบบให้อยู่สบาย คือ ต้องให้ได้ลมในฤดูร้อน, Count unit: ห้อง
ห้องน้ำ[N] wash room, See also: bathroom, toilet, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ห้องอาบน้ำ, ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ห้องน้ำที่ดีควรจะมีช่องแสงสว่าง และช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้, Count unit: ห้อง
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน
ห้องมืด[N] darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้องน. ส่วนของเรือนหรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอน ๆ
ห้องตอน เช่น พระพุทธคุณเก้าห้อง
ห้องชั้น เช่น ห้องฟ้า.
ห้องชุดน. ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล.
ห้องน้ำน. ห้องอาบนํ้า, ส้วม.
ห้องสมุด, หอสมุดน. ห้องหรืออาคารที่มีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟิล์ม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้.
ห้องเครื่องน. ครัว, เรียกเต็มว่าห้องพระเครื่องต้น, ห้องสำหรับเก็บเครื่องราชูปโภค, เรียกเต็มว่า ห้องเครื่องราชูปโภค
ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์เรือเป็นต้น.
ห้องแถวน. อาคารไม้ที่สร้างเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันเป็นแถว, ถ้าก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือคอนกรีตเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันไปเรียกว่า ตึกแถว.
ห้องโถงน. ห้องขนาดใหญ่ที่ปล่อยไว้โล่ง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chamberห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamberห้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antrumห้อง, ช่อง, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room, birth; room, deliveryห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, delivery; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth room; room, deliveryห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery room; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chat roomห้องคุย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Art libraryห้องสมุดศิลปะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Scientific libraryห้องสมุดวิทยาศาสตร์

หากจัดแบ่งตามประเภทห้องสมุด ซึ่งมี 5 ประเภท คือ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภทห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่ตั้งและสถานภาพของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงาน องค์กรวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Sounded close. -It's in this room right now.ฟังอย่างใกล้ชิด มันอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the bedroom.ใน ห้องนอน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
He's hiding in my cellar.ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน The Great Dictator (1940)
In the next room.อยู่อีกห้องหนึ่ง The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: [classifier : rooms]   FR: [classificateur : pièces d'habitation, chambres]
ห้อง 2 งเตียง = ห้องสองเตียง[n. exp.] (hǿng søng tīeng) FR: chambre à deux lits [f]
ห้องขัง[n. exp.] (hǿng khang) EN: remand cell ; cell   
ห้องขาย [n. exp.] (hǿng khāi) EN: sales room   FR: salle de vente [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi tūa) EN: box office   FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkhai) EN: hospital room   FR: chambre d'hôpital [f]
ห้องครัว[n.] (hǿng khrūa) EN: kitchen   FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: double room   FR: chambre double [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
bog(n slang) ห้องส้วม , S. toilet, loo,
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., S. toilet,
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antechamber[N] ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า
anteroom[N] ห้องเล็กที่อยู่ด้านหน้าห้องใหญ่, See also: ห้องที่นำไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า (มักใช้สำหรับนั่งรอ)
apartment[N] ห้องชุด, See also: อพาร์ทเมนท์, Syn. rooms, quarters, suite
attic[N] ห้องใต้หลังคา, Syn. garret, loft
backroom[N] ห้องประชุมผู้มีอำนาจเบื้องหลัง
ballroom[N] ห้องเต้นรำ, See also: ที่เต้นรำ, Syn. dance hall, dance floor
bar[N] ห้องขัง, See also: กรงขัง, กรง
basement[N] ห้องใต้ดิน, Syn. cellar
bathroom[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องอาบน้ำ, Syn. rest room
bed and breakfast[N] ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
alcove(แอล' โคฟว) n. เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงหรือตู้หรืออื่น,ส่วนที่เป็นเวิ้ง, ซุ้มไม้
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)

English-Thai: Nontri Dictionary
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
antechamber(n) ห้องมุข
anteroom(n) ห้องเฉลียง
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
attic(n) ห้องเพดาน
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
ballroom(n) ห้องเต้นรำ,ห้องบอลรูม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี
Empfangszimmer {n} (n) ห้องต้อนรับลูกค้า
fumatorium[fjuːməˈtɔːrɪəm] (n ) ห้องอบฆ่าเชื้อ
hyperbolic chamber (n ) ห้องปรับความดัน
interrogation room (n) ห้องสอบสวน
lห้องน้ำ
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
studio room (n ) ห้องนอน ห้องพัก แบบที่มีห้องน้ำ และห้องครัวในตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
応接間[おうせつま, ousetsuma] (n) ห้องรับรอง
部屋[へや, heya] (n) ห้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楽屋[がくや, gakuya] (n) ห้องแต่งตัวของนักแสดง
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) ห้องสุขา
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
迎賓館[げいひんかん, geihinkan] ห้องรับแขก
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n ) ห้องพยาบาล
教室[きょうしつ, kyoushitsu, kyoushitsu , kyoushitsu] (n ) ห้องเรียน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
部屋[へや, heya, heya , heya] (n ) ห้อง
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. お手洗い,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ห้อง English: room

German-Thai: Longdo Dictionary
Raum(n) |der, pl. Räume| ห้อง
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้อง, See also: Raum
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
Schlafzimmer(n) |das, pl. Schlafzimmer| ห้องนอน

French-Thai: Longdo Dictionary
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top