Search result for

หุ้มแพร

(6 entries)
(0.4472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ้มแพร-, *หุ้มแพร*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หุ้มแพร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หุ้มแพร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้มแพร    [N] name of a rank of royal pages, Example: เขาได้ตำแหน่งหุ้มแพรมานานแล้ว, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ้มแพร(-แพฺร) น. ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา.
ต้นเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับหัวขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ปลายเชือก.
ปลายเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับท้ายขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ต้นเชือก.

Are you satisfied with the result?

Go to Top