Search result for

หีเเൠพฟห

(103 entries)
(2.2685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หีเเൠพฟห-, *หีเเൠพฟห*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หีเเൠพฟห มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: sugg กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggest[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend
suggest[VT] ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
suggestion[N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
suggestion[N] ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suggestion[N] การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation
suggestion[N] ข้อชวนคิด, See also: นัย, Syn. glimmer, suspicion
suggestive[ADJ] เป็นข้อเสนอแนะ, See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ, Syn. evocative, hinting, indicative
suggestive[ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
suggestible[ADJ] ถูกชักชวนได้ง่าย, See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. impressionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggillation๑. จ้ำเลือด, พรายย้ำ [มีความหมายเหมือนกับ bruise; contusion และ ecchymosis]๒. รอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ lividity, postmortem] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็น
ห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suggest you put on your walking shoes,ฉันขอแนะนำว่าเธอควร New Haven Can Wait (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
You know, when dean berube suggested I meet with you,- เธอรู้ไหม เมื่อตอนที่ ดีน เบรูเบแนะนำฉันให้รู้จักกับเธอ There Might be Blood (2008)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
I suggest you find Lex, or you will be summarily terminated.ฉันแนะนำให้คุณไปค้นหาเล็กซ์ หรือไม่คุณก็หยุด Odyssey (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
If you're suggesting that you screwed upถ้าคุณกำลังแนะนำ คุณก็ล้มเหลว Last Resort (2008)
You suggested it.ก็คุณเสนอนี่ Dying Changes Everything (2008)
I suggested you look into it.ฉันเสนอให้ดูมัน Dying Changes Everything (2008)
What do you suggest?คุณคิดว่ายังไง Dying Changes Everything (2008)
Then I suggest you don't stand there like idiots.งั้นฉันแนะนำว่า อย่ายืนเป็นไอ้โง่อยู่ตรงนั้น Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suggI suggested that we should stay there another day.
suggThe chairman suggested that we should discuss the problem.
suggHe suggested I go with him to the party.
suggI suggested that we should go to the movies.
suggCould you suggest a good beauty parlor near here?
suggHe suggested that we should put off our departure.
suggI suggested that we should listen to music for a change.
suggI suggested that we go fishing.
suggTom suggested that Ann should sell the house.
suggHis suggestion is worth considering.
suggI suggested that we bring the meeting to an end.
suggHe was amused at your suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ[N] proposal, See also: suggestion, offer
คำแนะนำ[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
พินิต[V] guide, See also: suggest, direct, Syn. แนะนำ, สั่งสอน
เปรยๆ[V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
อาเทศ[N] advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
ชี้แนะ[V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
การเสนอแนะ[N] suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
คนแนะนำ[N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism   
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]
ข้อติชม[n. exp.] (khø tichom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion   FR: commentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUGG    S AH1 G
SUGGS    S AH1 G Z
SUGGEST    S AH0 G JH EH1 S T
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S T S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S S
SUGGESTED    S AH0 G JH EH1 S T AH0 D
SUGGESTIVE    S AH0 G JH EH1 S T IH0 V
SUGGESTING    S AH0 G JH EH1 S T IH0 NG
SUGGESTION    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suggest    (v) (s @1 jh e1 s t)
suggests    (v) (s @1 jh e1 s t s)
suggested    (v) (s @1 jh e1 s t i d)
suggesting    (v) (s @1 jh e1 s t i ng)
suggestion    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n)
suggestive    (j) (s @1 jh e1 s t i v)
suggestible    (j) (s @1 jh e1 s t @ b l)
suggestions    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n z)
suggestively    (a) (s @1 jh e1 s t i v l ii)
suggestibility    (n) (s @1 jh e2 s t @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suggestion {f}suggestion [Add to Longdo]
Suggestivfrage {f}leading question [Add to Longdo]
suggerierento connote [Add to Longdo]
suggestibel {adj}suggestible [Add to Longdo]
suggestiv {adj}suggestive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
サジェスチョン[, sajiesuchon] (n) suggestion [Add to Longdo]
サジェスト[, sajiesuto] (n,vs) suggest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗示[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top