ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาด

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาด-, *หาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาด[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. หาดทราย, ชายหาด, Example: นกพันธุ์นี้คงจะเจาะโพรงทำรังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน้ำ, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาดน. เนินที่ลาดลงไปในนํ้าหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางนํ้า ส่วนมากเป็นเนินทราย, ที่เป็นเนินกรวดหรือเนินหิน เรียกว่า หาดกรวด หาดหิน ก็มี.
หาดก, หาตกะ(-ดก, -ตะกะ) น. ทองคำ.
ดอนหาดที่มีลักษณะราบซึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion platformหาดคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Mud Flat หาดโคลน
มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ำ พัดพามาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานปริ่มน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วม มิดลานนั้น และเวลาน้ำลงลานจะโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา เช่น บริเวณดอน หอยหลอดปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าหากหาดโคลนนั้น มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสมมากจนโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมา เรียกว่า ที่ลุ่มราบชายเลน ซึ่งมักจะมีพืชบางชนิด เช่น ต้นแสม และต้นโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงมักเรียกว่า ป่าชายเลน หรือป่าชายเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]
Fore Shore หาดส่วนหน้า
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Back Shore หาดส่วนหลัง
บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายจนถึงขอบฝั่ง พื้นที่ส่วนนี้ปกติจะแห้ง ยกเว้นในขณะที่มีมรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา The Great Dictator (1940)
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด Rebecca (1940)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด The Old Man and the Sea (1958)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
-Follow the shoreline.เลียบไปตามหาดทราย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Where do we keep the "Beach Closed" signs?เราเก็บป้าย "หาดปิด" ไว้ที่ไหน Jaws (1975)
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)
"Beaches Closed. No Swimming. By order of the Amity P. D.""หาดปิด ห้ามว่ายนํ้า โดยคําสั่งของกรมตํารวจอามิตี้" Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīen) EN: Jomtien Beach   FR: plage de Jomtien [f]
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]
หาดพัทยา[n. prop.] (Hāt Phatthayā) EN: Pattaya Beach   FR: Pattaya Plage ; plage de Pattaya [f]
หาดใหญ่[n. prop.] (Hāt Yai) EN: Hat Yai   FR: Hat yai

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank[N] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล), See also: ที่ตื้นเขิน
mudflat[N] หาดใต้ทะเล, Syn. shoal
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sandbank[N] สันดอนทราย, See also: หาดทราย
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
beach(n) ชายหาด
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์
page(n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top