ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หันเห

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันเห-, *หันเห*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันเห[V] divert, See also: veer, swerve, deviate, be deflected, Syn. เหหัน, เบน, Example: แนวโน้มตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ในบ้านเรา หันเหไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เบนจากที่ตั้งเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันเหก. เบนจากเดิม.
หันเหียนก. เปลี่ยนท่าทาง, พลิกแพลง, เช่น รำร่ายหันเหียนเวียนละวัน หมายมั่นเข่นฆ่าราวี (อิเหนา), เหียนหัน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)
You're distracting me. Go away.อย่ามาหันเหฉันนะ ไปให้พ้น Titanic (1997)
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น The Corporation (2003)
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน The Corporation (2003)
And what we don't see is all that reconfiguring going on;สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือมีการหันเหทิศทางเกิดขึ้น The Corporation (2003)
Turns out Jay dumped Bai for a rich guy and that one little word was named Jun!เจหันเหจากไบ่ไปหาหนุ่มไฮโซฯ และนั้นคือคำเดียว ชื่อเขา.. จุน! Formula 17 (2004)
It's true I was spoiled rotten as a kid, but there are a lot of sacrifices I have to make as the firstborn.ก็จริงนะ... ที่ว่าฉันหุนหันเหมือนเด็ก ฉันก็เป็นคนแรกของตระกูลที่ต้องสร้างความภูมิใจ Sweet 18 (2004)
You need to distract yourself with a couple of Natalies.คุณต้องหันเหความสนใจ กับนาตาลีซักสองสามคน Cashback (2006)
But here's the drag from your point of view.แต่ว่ามันจะช่วยทำให้คุณหันเหจากความคิดของคุณ The Right Stuff (2007)
And on a certain morning, when I at last came to an earnest realization... that I had lost everything that was beautiful,จนเช้าวันหนึ่ง วันที่ผมเริ่มหันเหลียวมามองตัวเอง... รู้สึกได้ว่า สูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปแล้ว 5 Centimeters Per Second (2007)
See, if I could just get onto that terminal, I could set off the fire alarm, I couldcrash the power, create a diversion.เห็นมั้ย, ถ้าผมได้เข้าไปยังส่วนท้าย ผมจะกดสัญญาณเตือนไฟ ผมอาจตัดไฟได้ เพื่อหันเหความสนใจ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Looks like Agent Walker's got the diversion pretty well covered.ดูเหมือนสายลับวอคเกอร์ จะหันเหความสนใจได้ดี Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected   FR: dévier ; détourner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend[VT] หันเห, See also: เปลี่ยนเส้นทาง
deflect from[PHRV] หันเหจาก, See also: เบนออกจาก, เบี่ยงออกจาก
distract from[PHRV] หันเหความสนใจจาก, Syn. deflect from, divert from
deflect[VI] หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge
deviate[VI] เบี่ยงเบน, See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ, Syn. diverge, digress, Ant. agree
look aside[PHRV] หันเหจาก, See also: เปลี่ยนความสนใจจาก
sidetrack[VT] ทำให้ออกนอกประเด็น, See also: หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น, Syn. push aside
stray[VI] หันเห, See also: เบี่ยงเบน, ออกนอกเรื่อง, Syn. digress, deviate
swerve from[PHRV] เปลี่ยนทันที (ความตั้งใจ, การกระทำ, ทิศทางฯลฯ), See also: หันเห
veer[VI] หันเห, See also: เบน, เห, เบน, เปลี่ยนทิศทาง, Syn. deviate, diverge, turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflect(ดีเฟลคทฺ') vt.,vi. หันเห,บ่ายเบน, See also: deflector n. ดูdeflect
deflection(ดิเฟลค'เชิน) n. การหันเห,การบ่ายเบน,การทำให้หันเห,การทำให้บ่ายเบน, Syn. deviation
deflective(ดิเฟลค'ทิฟว) adj. บ่ายเบน,หันเห, Syn. deviating
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
revisionist(รีวิส'เชินนิสทฺ) n.,adj. การยึดถือหลักการหรือทฤษฎีที่หันเหจากเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
sheer(vi) เบน,หันเห,เลี่ยง,เบี่ยงเบน
stray(vi) ไถล,เที่ยวไป,เร่ร่อน,บ่ายเบน,หันเห
switch(vt) เปลี่ยน,เฆี่ยน,กระดิก,ฉวย,ฉก,หันเห
veer(vi) เปลี่ยนทิศทาง,หันเห

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top