ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวนคิด

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวนคิด-, *หวนคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวนคิด[V] recall, See also: reflect, recollect, think back, Syn. หวนคิดถึง, ระลึกถึง, ระลึก, รำลึก, Example: หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้หวนคิด และรู้จักการเล่นจับสัตว์, เล่นซ่อนหา, เล่นน้ำ ฯลฯ, Thai definition: คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องในอดีต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must recuse myself from this mission.ฉันจะต้องหวนคิดเกียวกับตัวฉันจากภาระกิจนี้ Chuck Versus the Cougars (2008)
* And I think of all the things, what you're doing **แล้วหวนคิดว่าเธอ ทำอะไรอยู่* Special Education (2010)
* And I think of all the things, what you're doing **แล้วหวนคิด ว่าเธอทำอะไรอยู่* Special Education (2010)
Remember why we're getting paid. Okay.หวนคิดสิว่าทำไมเราถึงต้องจ่าย Practically Perfect (2010)
And you're gonna think back to this moment, and you're gonna call me up, crying.นายก็จะกลับมาหวนคิดถึงวันนี้อีกครั้ง แล้วนายก็จะโทรหาฉันพร้อมกับร้องไห้ No Strings Attached (2011)
- 30 seconds to recall your life, say your goodbyes, conscious the whole way down.30 วินาทีในการหวนคิดถึงชีวิต การบอกลา และตระหนักถึงการตก A Lonely Place to Die (2011)
Crap you do not want to think about, so you bury it, you shove other crap over it, and you don't go there, ever.เรื่องเลวร้ายที่ไม่อยากหวนคิดถึง จนต้องฝังมันไว้ เอาเรื่องอื่นๆ มากลบ และนายจะไม่คิดถึงมัน ตลอดกาล Death's Door (2011)
♪ I still can recall ♪# ที่ฉันยังคงหวนคิดคำนึงถึง # Goodbye (2012)
Doesn't it just take you back, though?แต่มันไม่ทำให้คุณหวนคิดถึงเลยเหรอ? Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
What other moments will you be revisiting?แล้วมีช่วงไหนที่นายหวนคิดถึงอีก T2 Trainspotting (2017)
Never looked back. I just couldn't see myself being an extension of somebody else's life.ไม่เคยหวนคิดถึง ฉันไม่เห็นตัวเอง เป็นส่วนขยายในชีวิตของคนอื่น After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนคิด[v. exp.] (huan khit) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look back[PHRV] นึกย้อนกลับไป, See also: หวนคิดถึง
look back[PHRV] หวนคิด, See also: รำลึก, มองย้อน, ถอยหลัง, Syn. recall, recollect
relive[VT] หวนคิดถึงประสบการณ์ในอดีต, See also: หวนนึกถึง, หวนคิดถึง
think back[PHRV] หวนคิดถึง, See also: หวนระลึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
recollect(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด, See also: recollective adj.
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall

English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
remember(vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต
retrospective(adj) มีผลย้อนหลัง,หวนคิด,ทบทวนความหลัง,หวนรำลึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top