ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หล่อลื่น

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อลื่น-, *หล่อลื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อลื่น[V] lubricate, Example: น้ำตาช่วยหล่อลื่นไม่ให้เยื่อหุ้มตาแห้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่อลื่นก. เอาน้ำมันเป็นต้นใส่หรือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เคลื่อนไหวคล่อง.
หล่อลื่นว. เรียกนํ้ามันที่ทำให้เครื่องจักรเดินคล่อง ว่า นํ้ามันหล่อลื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lubricatingหล่อลื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
when it's time to hug.... ..I'm gonna grab that bitch. Marla Singer. and scream.(พูดดังขึ้น)น้ำยาหล่อลื่น แล้วก็ถุงยาง.. Fight Club (1999)
This is the most fun I've had without lubricant.เรื่องนี้โคตรมันส์สนุกฉิบ ฉันไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเลย Saw (2004)
I'm covered in lubricantตัวชุ่มน้ำมันหล่อลื่น Robots (2005)
God gave us alcohol as a social lubricant.พระเจ้าให้แอลกอฮอล์นี่มา เป็นน้ำมันหล่อลื่นทางสังคม Just Like Heaven (2005)
The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock.น้ำไหลลงไปถึงก้นด้านล่าง หล่อลื่นจุดที่น้ำแข็งต่อกับพื้นหินที่รองรับ An Inconvenient Truth (2006)
If you use that greasy stuff.ถ้าเธอใช้ที่ช่วยหล่อลื่น Heavenly Forest (2006)
But it is time to oil up that rusty chain, x hop on that seat, and start pedaling away, bro.ถึงเวลาต้องหล่อลื่นอุปกรณ์หน่อย... ขัดขึ้น ขัดลง เอาสนิมออกซะ Chuck Versus the Truth (2007)
He's leaked lubricants all over my foot.แต่มันปล่อยน้ำมันหล่อลื่นออกมา\ เลอะเท้าเราไปหมด Transformers (2007)
Bumblebee, stop lubricating the man.บัมเบิ้ล บี หยุดหล่อลื่นเจ้าคนนี้ได้แล้ว Transformers (2007)
Well, think again, because I'm going over the nerd wall, and I ain't never going back.ฉันจ่ายให้เธออย่างงาม ไม่ใช่ความผิดฉัน เธอไม่ได้หล่อลื่น Harold (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อลื่น[v.] (løleūn) EN: lubricate   FR: lubrifier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
lubricant(ลู'บริเคินทฺ) n. สารหล่อลื่น,น้ำมันหล่อลื่น. adj. หล่อลื่น,ใช้หล่อลื่น
lubricate(ลู'บริเคท) vt. หล่อลื่น,ทำให้ลื่น. vi. เป็นตัวหล่อลื่น,ใส่สารหรือน้ำมันหล่อลื่น, See also: lubrication n. ดูlubricate lubricational adj. ดูlubricate lubricative adj. ดูlubricate lubricator n. ดูlubricate
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
olican(ออล'ลิแคน) n. การหยอดน้ำมันหล่อลื่น
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
sperm oiln. น้ำมันสีเหลืองจากปลาวาฬ (sperm whale) ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
unctuous(อังคฺ'ชูเอิส) adj. เป็นน้ำมัน,เป็นมัน,ลื่น,หล่อลื่น,ลื่นเกินไป,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ., See also: unctuousity n. unctuousness n. unctuously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
lubricant(n) น้ำมันหล่อลื่น
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น
lubrication(n) การหล่อลื่น,การใช้น้ำมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top