Search result for

หลุดพ้น

(43 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลุดพ้น-, *หลุดพ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุดพ้น[V] be free from evil, See also: go to nirvana, Example: จะเห็นได้ว่าภิกษุจำนวนหนึ่งมิได้บวช เพราะต้องการที่จะหลุดพ้น แต่เพราะเห็นว่าสามารถหาประโยชน์จากการบวชได้, Thai definition: หมดกิเลส
หลุดพ้น[V] get free from, See also: become free, Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด, Example: ในตะวันออกกลางประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน การกดขี่ เพื่อให้สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้, Thai definition: ออกจากสิ่งที่ติดอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลุดพ้นก. เป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดติดข้องอยู่เป็นต้น เช่น หลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากคดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came through hell, landed on my feet.แม่หลุดพ้นมาจากนรก ก้าวเดินต่อไปได้ Pilot (2008)
We are gonna get you out of that chair.เราจะช่วยคุณหลุดพ้นจากเก้าอี้นั่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)
The only way out is in.ทางเดียวที่จะหลุดพ้น คือการวิ่งเข้าหามัน The Love Guru (2008)
I thought this was supposed to go away;ผมควรจะหลุดพ้นจากเรื่องบ้า ๆ นี่แท้ ๆ Changeling (2008)
# Twist and shout my way out #ทั้งสะบัดทั้งตะโกน จนหลุดพ้นมาได้ 500 Days of Summer (2009)
You'd say anything to get the hell out of here.คุณก็พูดทุกอย่างก็เพื่อให้หลุดพ้นไปจากคุกนี่ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
It's the only way out of the hole, baby.มันเป็นวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากขุมนรกได้ ทีึ่รัก Service (2009)
No side is free of fault. It takes two to fight.ไม่มีฝ่ายไหนหลุดพ้นความผิดไปได้ เพราะเวลาสู้กันต้องมีทั้งสองฝ่าย Jedi Crash (2009)
At least I got something out of all this suffering.อย่างน้อยข้าก็ได้รับบางสิ่ง ที่พอให้หลุดพ้นไปจากความทรมานนี่ The Hidden Enemy (2009)
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย Orutorosu no inu (2009)
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: get free from ; become free   FR: être libre de ; être libéré de ; s'émanciper ; réchapper ; s'en tirer
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: be free from evil ; go to nirvana   
หลุดพ้นจากคดี[v. exp.] (lutphon jāk khadī) EN: escape litigation   
หลุดพ้นจากหนี้[v. exp.] (lutphon jāk nī) EN: be cleared of debts   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff it out[PHRV] หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
chuck off[PHRV] หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fling off
fling off[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดพ้น, หมดภาระ, เป็นอิสระจาก (สิ่งที่ไม่ต้องการ), Syn. chuck off, shake off, throw off
disengage[VT] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage[VI] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
get away from[PHRV] หลุดพ้นจาก, See also: หนีรอดจาก, Syn. take away from, take from
get free[PHRV] หลุดพ้นจาก, See also: หลุดรอดจาก
get off[PHRV] รอดพ้น, See also: หลุดพ้น, Syn. get out of
out from under[IDM] เป็นอิสระจาก, See also: หลุดพ้นจาก
fly the coop[SL] หนีรอด, See also: หลุดพ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
disaffiliate(ดิสอะฟิล'ลิเอท) vt. ตัด,ทำให้หลุดพ้น,แยกออก vi. แยกออก. -disaffiliation n.
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding

English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
release(vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

German-Thai: Longdo Dictionary
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top