Search result for

หลอดเลือด

(54 entries)
(0.1368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอดเลือด-, *หลอดเลือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดเลือดดำ[N] vein, Syn. เส้นเลือดดำ, หลอดโลหิตดำ, Example: ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของปอดถ้ามีมากจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่น
หลอดเลือดฝอย[N] capillary, Syn. เส้นเลือดฝอย, Example: การงอกของหลอดเลือดฝอยเข้ามาเลี้ยงมะเร็งมากขึ้นๆ ทำให้มะเร็งโตขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอดเลือดน. ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะเป็นหลอดสำหรับนำเลือดไปสู่หรือออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, เส้นเลือด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlebectasia; varicosity; venectasiaหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venectasia; phlebectasia; varicosityหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicosity; phlebectasia; venectasiaหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingual varicosityหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicosity, lingualหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicoceleหลอดเลือด(ดำ)อัณฑะขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varixหลอดเลือดขอด, หลอดน้ำเหลืองขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysm, abdominalหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal aneurysmหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phleb(o)-; ven(o)-หลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง [TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง [TU Subject Heading]
Arteriesหลอดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Blood-vesselsหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Carotid arteriesหลอดเลือดแดงคาโรติด [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Coronary arteriosclerosisหลอดเลือดแดงของหัวใจแข็ง [TU Subject Heading]
Coronary stenosisหลอดเลือดหัวใจตีบ [TU Subject Heading]
Coronary vessel anomaliesหลอดเลือดหัวใจผิดปกติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Henoch-Schonlein purpura-โรคหลอดเลือดอักเสบ... Not Cancer (2008)
No signs of a tumor or venous malformations.ไม่มีสัญญาณของเนื้องอก หรือ เนื้องอกในหลอดเลือด Birthmarks (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
You just had a seizure. You could have a stroke.คุณเพิ่งชัก คุณอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมอง The Itch (2008)
Can't see vasculitis.ไม่เห็นการอักเสบของหลอดเลือด The Itch (2008)
No previous trauma, lung, or cardiac issues.ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อน ปอด และหลอดเลือดหัวใจปกติ Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
- What are you doing? ! - Carotid massage...คุณกำลังทำอะไร นวดหลอดเลือดที่คอ Last Resort (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา Kung Fu Panda (2008)
Broth runs through our veins.\ น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา. Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดเลือด[n.] (løtleūat) EN: vein   FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
หลอดเลือดดำ[n.] (løtleūat dam) EN: vein   FR: veine [f]
หลอดเลือดแดง[n.] (løtleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood vessel[N] หลอดเลือด
vessel[N] หลอดเลือด, Syn. vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
carotidadj. เกี่ยวกับหลอดเลือดแดงหลักของคอ
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
intravenous(อินทระวี'นัส) adj. ภายในหลอดเลือดดำ,เข้าไปในหลอดเลือดดำ.
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
phlebitisหลอดเลือดดำอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top