Search result for

หยิบมือ

(18 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยิบมือ-, *หยิบมือ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยิบมือน. ประมาณของเท่า ๒ นิ้วมือหรือ ๓ นิ้วมือหยิบขึ้นครั้งหนึ่ง, หยิบ ก็เรียก.
หยิบมือเดียวน. จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือHong Gil Dong, the Hero (2008)
Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets.ดูสิ ฉันทำอะไรกับเมืองนี้ กับแค่ถังน้ำมันไม่กี่ถังกับกระสุนหยิบมือ The Dark Knight (2008)
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
There are only a handful of planets in the cosmos that are capable of supporting complex life.มีดวงดาวแค่ หยิบมือหนึ่งในจักรวาล ที่สามารถรองรับ สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Other than a handful of locals, you and your daughter are the only survivors of Harper's Island.นอกจากพวกคนท้องถิ่นหยิบมือนึง ก็เหลือแค่คุณกับลูกสาวเท่านั้น ที่รอดตาย จากเกาะ ฮาเปอส์ ไอแลนด์ Sigh (2009)
And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheat.ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น สุดท้ายก็จะเหลือมนุษย์เพียงหยิบมือ Carriers (2009)
A pinch of worm fat, urine of the horsefly,ไขมันหนอนสักหยิบมือนึง ปัสสาวะของม้าบิน Alice in Wonderland (2010)
Those scumbags are only a handful of the soldiers who work for Omar morales.คนถ่อยพวกนั้นเป็นเพียงทหาร แค่หยิบมือที่ทำงานให้โอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
There's only a handful left.เหลือเพียงแค่หยิบมือ Awakening (2010)
A Sea of opportunity.โอกาสแค่หยิบมือ JJ (2010)
So few ever find out.มีคนรู้แค่หยิบมือ Sketchy (2010)
In my entire career, I've only brought back a handful of kids to their parents after the 24-hour mark.ตลอดการทำงานของฉัน ฉันพาเด็กกลับไปส่ง ให้พ่อแม่ของพวกเขาได้แค่หยิบมือ หลังผ่าน 24 ชั่วโมงไปแล้ว Into the Woods (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยิบมือ[n. exp.] (yip meū) FR: poignée [f] ; pincée [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wisp(วิสพฺ) n. กำมือ,หยิบมือ,ก้อนเล็ก,ชิ้นเล็ก,ตัวเล็ก,ตัวบอบบาง,แสงฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,ไม้ขนไก่ vt. ฟันเป็นมัด,ปั่นเป็นชิ้น, See also: wisplike adj., Syn. shred,tuft,bunch

English-Thai: Nontri Dictionary
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top