ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมายเลข

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมายเลข-, *หมายเลข*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเลข(n) number, Syn. เลข, เลขลำดับ, ลำดับที่, Example: นายเฉลิมพันธ์แอบสั่งหัวคะแนนหาเสียงให้หมายเลขของเขาเพียงคนเดียว, Count Unit: หมายเลข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายเลขน. เลขลำดับ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, ลำดับที่ เช่น ผู้ประกวดหมายเลข ๑.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't give no interviews.[ หมายเลข 2: จินดูวุค ] Hero (1992)
Maybe the guy's not all bad.(หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้) Hero (1992)
Fillimore Road. It's number 60... something...ถนน Fillimore It 's 60 หมายเลข ... In the Name of the Father (1993)
Call number one.หมายเลขโทรหนึ่ง In the Name of the Father (1993)
I've called all the numbers a thousand times. Let me know what you find out.ฉันโทรไปหมายเลขเหล่านี้ เป็นพันครั้ง ถ้าคุณค้นพบอะไร ได้โปรดบอกฉันด้วย Squeeze (1993)
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่ Junior (1994)
- Prepare number two.- เตรียมห้องหมายเลขสอง Junior (1994)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
- Number 33 is gone.- หมายเลข 33 ไปแล้ว The Great Dictator (1940)
- Oh, his. Number five.- โอ้เขา หมายเลขห้า 12 Angry Men (1957)
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง? 12 Angry Men (1957)
Number five?หมายเลขห้า? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't give no interviews.[ หมายเลข 2: จินดูวุค ] Hero (1992)
Maybe the guy's not all bad.(หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้) Hero (1992)
Fillimore Road. It's number 60... something...ถนน Fillimore It 's 60 หมายเลข ... In the Name of the Father (1993)
Call number one.หมายเลขโทรหนึ่ง In the Name of the Father (1993)
I've called all the numbers a thousand times. Let me know what you find out.ฉันโทรไปหมายเลขเหล่านี้ เป็นพันครั้ง ถ้าคุณค้นพบอะไร ได้โปรดบอกฉันด้วย Squeeze (1993)
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่ Junior (1994)
- Prepare number two.- เตรียมห้องหมายเลขสอง Junior (1994)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
- Number 33 is gone.- หมายเลข 33 ไปแล้ว The Great Dictator (1940)
- Oh, his. Number five.- โอ้เขา หมายเลขห้า 12 Angry Men (1957)
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง? 12 Angry Men (1957)
Number five?หมายเลขห้า? 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายเลข[māilēk] (n) EN: number  FR: numéro [ m ] ; numéro d'appel [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call number(n) เลขเรียกหนังสือในห้องสมุด, See also: หมายเลขที่แสดงตำแหน่งที่เก็บของหนังสือในห้องสมุด
No.(n) หมายเลข (คำย่อของ number), Syn. no.
no.(abbr) หมายเลข (คำย่อของ number)
page number(n) หมายเลขหน้า, See also: เลขหน้า, Syn. folio, pagination
pagination(n) หมายเลขหน้า, Syn. page numbers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
field(ฟีลดฺ) { fielded, fielding, fields } n. ทุ่ง, ทุ่งนา, ทุ่งกว้าง, เขตเหมืองแร่, สนาม, อาณาจักร, ขอบเขต, พื้น, ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) , จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล, คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" record
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
serial numbern. เลขอนุกรม, เลขลำดับ, หมายเลขอนุกรม, หมายเลขลำดับ,
shuffleboardn. กีฬาทอดจานไม้บนกระดานที่มีตารางหมายเลข, ตารางหมายเลขบนกระดานดังกล่าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reference number(n, phrase) หมายเลขอ้างอิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
番号[ばんごう, bangou] (n) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
番号[ばんごう, bangou] TH: หมายเลข  EN: number
[ごう, gou] TH: หมายเลข  EN: number

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n, abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top