Search result for

หน้าไม้

(26 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าไม้-, *หน้าไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าไม้[N] crossbow, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: เขาเป็นเด็กซุกซน มีหน้าไม้คนละอันกับเพื่อน เที่ยวยิงนกยิงหนูไปเรื่อย, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องยิงสัตว์ชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าไม้น. วิธีคิดเลขเพื่อให้รู้ว่าไม้มีกี่ยก
หน้าไม้เครื่องยิงชนิดหนึ่ง มีคันและราง ยิงด้วยลูกหน้าไม้.
หน้าไม่รับแขกน. หน้าตาที่เฉยเมยคล้ายกับว่าไม่ต้องการต้อนรับใคร อาจเป็นปรกติหรือเป็นบางโอกาสก็ได้.
หน้าไม่อายว. ที่ไม่รู้สึกกระดากหรือขวยใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry, who are you?ก็เป็นคนที่ถือหน้าไม้อยู่ไง Daybreakers (2009)
Carl, we all know that you' been moving crystal out of that shotgun shack of yours.คาร์ล พวกเราทั้งหมด ก็รู้ว่าคุณได้เอา ปืนผาหน้าไม้ออกจาก กระท่อมที่พักหมดแล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
Classic Chinese escapology act. - Hm? - The crossbow's on a delicate string.หืม หน้าไม้บนเส้นเชือกที่ยิงได้ทุกเมื่อ The Blind Banker (2010)
Now, Thompson takes the pass right on his stick as Donnelly flies in the play.ตอนนี้ธอมสัน รับลูกเข้าหน้าไม้แล้ว เหมือนดอนเนลลี่ตอนเล่นเลยครับ Tooth Fairy (2010)
We shall need a crossbow, an hourglass, three goats.เราต้องมีหน้าไม้ นาฬิกาทราย แพะสามตัว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
That you were just going to walk in here with your little crossbow and put to bed 400 years of survival?ที่กล้าบุกเข้ามาในนี้ พร้อมกับหน้าไม้อันจิ๋ว เอามาใช้กับเดนตาย 400 ปี Fright Night (2011)
Crossbows, wooden bullets and automatics?ปืนหน้าไม้, กระสุนไม้ และเครื่องกล? The Last Dance (2011)
I know the chance I'm taking. Jenna, put the cross-bow down, ok? It's me.ฉันรู้ในสิ่งที่ฉันเลือก เจนน่าวางหน้าไม้ลงเถอ? The Last Day (2011)
This coming from a man whose preferred weapon is a crossbow.นี่มาจากผู้ชายที่เลือกใช้อาวุธหน้าไม้ Co-Captain (2011)
We're not some sort of separatist gun-nut family.ครอบครัวเราไม่ใช่พวกบ้าปืนผาหน้าไม้หรอก Magic Bullet (2011)
With a crossbow?กับหน้าไม้นะหรอ ? Lockdown (2011)
That's a nice crossbow.หน้าไม้ สวยดีนี่ Who, What, Where, Wendigo? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าไม้[n.] (nāmāi) EN: crossbow   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossbow[N] หน้าไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top