ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน่วยกิต

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน่วยกิต-, *หน่วยกิต*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไม่นับหน่วยกิต (n phrase ) non-credit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยกิต[N] credit, Syn. เครดิต, Example: นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดไว้, Count unit: หน่วยกิต, หน่วย, Thai definition: ตัวเลขที่แสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบวิชานั้นๆ ได้
หน่วยกิตสะสม[N] cumulative credit, Example: อาจารย์ที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้รับครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมถึงเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลก็จบการศึกษาได้ปริญญาเท่านั้น, Count unit: หน่วยกิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยกิต(-กิด) น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, เครดิต ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College creditsหน่วยกิตอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know that he's 12 credits short of graduating?เธอรู้มั้ย เขาเหลืออีก 12 หน่วยกิตก็จะจบ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
12 credits short of a real life.12 หน่วยกิตของชีวิตจริง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
What about my last 12 credits?แล้วอีก 12 หน่วยกิตที่เหลือของผมละ? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
She-she quit with, like, three credits to go. Yeah, I, um, I saw her picture in the folder.- เธอลาออกตอนขาดแค่ 3 หน่วยกิต The Rhodes Not Taken (2009)
I think your struggle is really moving. And I want to help you get back on your feet. I happen to know that you're only three credits shy of your diploma.ผมว่าชีวิตคุณต้องดีขึ้น ผมจะช่วยคุณเอง ผมรู้ว่าคุณเหลือแค่ 3 หน่วยกิตก็จะจบแล้ว ผมใส่ชื่อคุณในคลาสภาษาสเปนได้ และ... ผมรู้ว่าคุณเป็นนักร้องที่เก่ง ผมอยากให้คุณเข้าชมรมร้องเพลง เราจะช่วยคุณเลิกเหล้า... The Rhodes Not Taken (2009)
I'm taking the class as an easy credit.ผมลงเอาหน่วยกิตง่ายๆไปงั้นล่ะ ที่จริงแล้วผมเป็นติวเตอร์ภาษาสเปน Pilot (2009)
Now let's meet the minimum requirements for a language credit, shall we?ของหน่วยกิตด้านภาษากันดีไหม? ใช่ แต่ฉันต้องขอตัวเข้าห้องน้ำก่อน Football, Feminism and You (2009)
- And you get an english credit.และคุณก็จะยังได้หน่วยกิตภาษาอังกฤษ Investigative Journalism (2010)
You get an art credit for participation.แค่เข้าชั้นเรียน คุณก็ได้หน่วยกิตแล้ว Beginner Pottery (2010)
How much I want this language credit.ว่าผมต้องการหน่วยกิตวิชาภาษานี้ขนาดไหน Communication Studies (2010)
How'd you like to earn a little extra credit before you do?อยากจะได้หน่วยกิตพิเศษ ก่อนที่คุณจบไหม? Pilot (2010)
Spanish has value beyond credit.วิชาภาษาสเปนมีค่ามากกว่าแค่หน่วยกิตนะ English as a Second Language (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit[N] หน่วยกิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
unit(ยู'นิท) n. หน่วย,กอง,กลุ่ม,กองกำลัง,จำนวนเฉพาะ,หน่วยเฉพาะ,หน่วยกิต,หลักหน่วย,ตำแหน่งหลัก,จำนวนฐาน,จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด,ชุด,ชุดเครื่องมือ,หน่วยฤทธิ์ยา,หน่วยฤทธิ์ของสาร, Syn. measure,part

English-Thai: Nontri Dictionary
unit(n) หน่วย,กลุ่ม,หน่วยกิต,กองกำลัง,ขุดเครื่องมือ,หน่วยเฉพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top