Search result for

สไบ

(8 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สไบ-, *สไบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สไบ    [N] breast cloth, Example: ผู้หญิงสมัย ร.6 เลิกนุ่งโจงกระเบนแต่ยังคงห่มสไบพาดทับเสื้อผ้าดอกลูกไม้อยู่, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าที่มีลักษณะเป็นแถบยาวใช้ห่มพาดไหล่ของผู้หญิง
สไบเฉียง    [N] shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back, Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ, ผ้าสไบ, Example: ผู้หญิงไทยสมัยก่อนห่มนุ่งสไบเฉียงกัน, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าที่ผู้หญิงใช้ห่มสะพายเฉียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สไบ(สะ-) น. ผ้าแถบ, ผ้าคาดอกผู้หญิง.
สไบกรองทองน. ผ้าสไบที่ถักด้วยไหมทองไหมเงินให้เป็นลวดลายโปร่งรูปดอกไม้เป็นต้น และมีผ้าซับในอีกชั้นหนึ่ง.
สไบนางดู กระแตไต่ไม้ ๒.
สไบปักน. ผ้าสไบที่ปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองและสอดไส้ด้วยไหมสีต่าง ๆ.
สไบเฉียงน. วิธีห่มผ้าสไบให้เฉวียงบ่าข้างใดข้างหนึ่ง เรียกว่า ห่มสไบเฉียง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สไบ[n.] (sabai) EN: shawl ; breast cloth   FR: châle [m] ; écharpe [f]

Are you satisfied with the result?

Go to Top