ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สีเทียน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สีเทียน-, *สีเทียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน[N] crayon

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สีเทียนน. สีสำหรับวาดเขียนชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากผงสีผสมกับขี้ผึ้ง อัดเป็นแท่งกลมขนาดสั้น ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are the 66 colors of my bedroomในจำนวนสีเทียน 66 สีนั่น ฮู้ The One with the Jellyfish (1997)
Using your crayon. Can I join in?ใช้สีเทียนนะคะ Eternal Summer (2006)
Set up her daughter Marissa with some crayons.แล้วหาสีเทียนให้มาริสซ่า ลูกสาวเธอด้วย It's Alive! (2007)
That girl's gonna need more than crayons to make her world right.เด็กคนนั้นต้องการมากกว่าสีเทียน เพื่อทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ควรเป็น It's Alive! (2007)
They accept those in crayon?ใช้สีเทียนอันนั้นเขียนอะนะ ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Give a kid a crayon and she'll draw you a picture of how she's getting the hell out of Dodge.เอาสีเทียนให้เด็ก แล้วเด็กจะวาดรูปให้คุณ เป็นวิธีที่จะหนีพ้นจากสถานะการแย่ๆได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Crayon.สีเทียนน่ะ Family Remains (2009)
Uh, why are the children drawing with crayons?ทำไมเด็ก ๆ กำลังวาดรูปด้วยสีเทียนล่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
# Who has taken you from crayons to perfume ## ผู้ที่สอนเธอ ตั้งแต่สีเทียนถึงน้ำหอม # Journey to Regionals (2010)
I got knocked down an entire letter grade 'cause it was written in crayon.มันจะทำให้เกรดฉันดีขึ้นทั้งเทอมเลย เพราะมันเขียนด้วยสีเทียน Grilled Cheesus (2010)
Ironically, after the hayride, the boy left before the girl dressed like a crayon could find something to write his name and number.ตลกดีที่หลังนั่งรถ หนุ่มกลับไปก่อนน้องสีเทียน จะหาอะไรมาเขียนชื่อ กับเบอร์โทรของเขา Valentines Day II (2011)
I bet he doesn't recognize you. You were wearing a crayon costume.ฉันว่าเขาจำเธอไม่ได้ เธอแต่งชุดเป็นสีเทียน Valentines Day II (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีเทียน[n.] (sī thīen) EN: creyon   FR: crayon de cire [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top