ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งที่เป็นภาระ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งที่เป็นภาระ-, *สิ่งที่เป็นภาระ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you don't have to tell me, okay, but whatever burden you're carrying, please...และถ้าคุณยังไม่พร้อมบอกฉัน แต่สิ่งที่เป็นภาระที่คุณกำลังแบกไว้ Personal Effects (2012)
What a fucking burden.สิ่งที่เป็นภาระ The Wolf of Wall Street (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encumbrance[N] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งที่เป็นภาระ, Syn. burden, hindrance, impediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
responsibility(ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่, Syn. accountability

English-Thai: Nontri Dictionary
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top