Search result for

สาสม

(23 entries)
(0.1913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาสม-, *สาสม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
สาสมใจ[ADV] satisfactorily, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: หล่อนจ้องมองเขาอย่างสาสมใจ
สาสมใจ[V] satisfy, See also: fulfill, please, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สาสมใจคุณหรือยัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาสม(สา-สม) ว. เหมาะ, สมควร, เช่น ต้องลงโทษให้สาสมแก่ความผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
We're going to take volunteers and choose.เรากำลังหาคนอาสาสมัครและเลือก Beethoven Virus (2008)
- Hey, volunteer! - What!เฮ อาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
But this isn't a volunteer's job.แต่นี่ เป็นงานของคนที่รับอาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
Now all I need is someone who would like to go into the volcano and get eaten by gods.ข้าขออาสาสมัครหนึ่งคนที่จะลงไปในภูเขาไฟ ให้พระเจ้ากิน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
She volunteers at the day care as a teacher.เธออาสาสมัครเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาล. Episode #1.9 (2008)
Wrote a column about looters. Wrote a column about volunteers.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับพวกฉกฉวย เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัคร Marley & Me (2008)
Listen, if you want, you know, you could stop by the nursing home... because we always need volunteers to help out... and visit with the old people... if you're interested.ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถไปที่สถานพยาบาลได้นะ เพราะเราต้องการอาสาสมัครมาช่วย และเยี่ยมเยียนคนชรา The House Bunny (2008)
We are gonna volunteer at Oliver's nursing home.เราจะไปเป็นอาสาสมัครที่สถานพยาบาลของโอลิเวอร์ The House Bunny (2008)
I hope you don't mind, but I brought a few extra volunteers to help out today.ฉันหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไรนะ เพราะฉันพา อาสาสมัครมาช่วยด้วยวันนี้ The House Bunny (2008)
Think the most sorry they can be.พวกเขาจะเสียใจอย่างสาสม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร
yeoman(โย'เมิน) n. เสรีชนในสมัยศักดินา,ชาวนาที่มีที่นาของตัวเอง,ทหารม้าอาสาสมัคร adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบุคคลดังกล่าว,กล้าหาญ,ซื่อสัตย์, See also: yeomanly adv. pl. yeomen

English-Thai: Nontri Dictionary
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top