Search result for

สาบสูญ

(25 entries)
(0.2456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาบสูญ-, *สาบสูญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาบสูญก. สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอย.
สาบสูญน. เรียกบุคคลซึ่งได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ว่า คนสาบสูญ ระยะเวลา ๕ ปี ดังกล่าว ลดลงเหลือ ๒ ปี นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางไป ได้อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหาย หรือนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, the last few teams have all disappeared.ท่านครับ ทีมงานของได้หายสาบสูญไปกันหมด Odyssey (2008)
Girl comes to you, says that she's your long-lost daughter.หญิงสาวมาหาคุณบอกว่า\ เธอเป็นลูกสาวที่หายสาบสูญไปนาน Birthmarks (2008)
Remember, the guy who got lost looking for the skull.จำได้ไหม คนที่สาบสูญไป ตอนตามหากระโหลกนั่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You said Orellana vanished and nobody ever found his grave.คุณบอกว่า ออเรลลานา หายสาบสูญไป ไม่มีใครพบหลุมศพเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Still waiting for the return of the one who was lost.รอคอยการกลับมาของผู้ที่สาบสูญ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My son is still missing;ลูกชายของดิฉันยังหายสาบสูญ Changeling (2008)
/It was the long lost /oracle bones,มันคือกระดูกเสี่ยงทายที่สาบสูญไป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In lesser hands, the Eye could be lost forever.หากผู้คุ้มกันอ่อนหัด ดวงตาอาจหายสาบสูญตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Where there are guns, where there are drugs, where there are disappearances, you will hear this name.ที่ไหนมีปืน ที่ไหนมียาเสพติด ที่ไหนคนหายสาบสูญ คุณจะได้ยินชื่อนี้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What you are now witnessing is footage never before seen by civilized humanity, a lost world in South America.สิ่งที่ท่านจะเห็นกับตาต่อไปนี้ ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน โลกที่สาบสูญแห่งอเมริกาใต้ Up (2009)
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ Up (2009)
Then he disappeared in the mountains.แล้วก็หายสาบสูญมาอยู่ที่ภูเขานี่แหละ.. The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish   FR: disparaître ; se volatiliser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead[ADJ] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, สูญสิ้น, Syn. defunct, done for, extinct, vanished
die out[VI] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, Syn. perish
disappear[VT] หายไป, See also: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว, Syn. fade, vanish, Ant. appear
missing[ADJ] ซึ่งหายไป, See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ, Syn. lost, disappeared

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam

English-Thai: Nontri Dictionary
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top