ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาบสูญ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาบสูญ-, *สาบสูญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาบสูญก. สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอย.
สาบสูญน. เรียกบุคคลซึ่งได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ว่า คนสาบสูญ ระยะเวลา ๕ ปี ดังกล่าว ลดลงเหลือ ๒ ปี นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางไป ได้อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหาย หรือนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vanished into thin air.หายสาบสูญไปไปกับสายลม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Vampires disappeared for a long period of time.แวมไพร์เคยสาบสูญ ไปในบริบท ของประวัติศาสตร์ Vampire Hunter D (1985)
After the Grail was entrusted to Joseph of Arimathea, it disappeared, and was lost for a thousand years before it was found again by three knights of the First Crusade.หลังจากได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ แก่โจเซฟแห่งอารามาเทีย, มันหายไป และหายสาบสูญไปนับพันปี ก่อนที่จะค้นพบอีกครั้ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Settled the lush oasis, and were lost to the world for the next 1,000 years.ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอเอซิส และสาบสูญไปจากโลกใน 1,000ปี ต่อมา Rapa Nui (1994)
It disappeared in 1792.หายสาบสูญไปในปี 1792 Titanic (1997)
Dr. Ikuma disappeared after his university fired him.ดร.อิคูมะ หายสาบสูญไป หลังจากทางมหาวิทยาลัยไล่เขาออก. Ringu (1998)
Junuh just disappeared,...จูเนอจึงหายสาบสูญไป The Legend of Bagger Vance (2000)
And some things that should not have been forgotten were lost.และสิ่งสำคัญซึ่งไม่สมควรถูกลืม ก็หายสาบสูญ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Iga Ninja faces extinction.อิกะ นินจา กำลังจะสาบสูญไป Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Or is he incognito?หรือเขาหายสาบสูญ Walk the Line (2005)
I ain't incognito.ผมไม่ได้สาบสูญ Walk the Line (2005)
The second is that we're not even gonna be missed for 12 days, which is right about when our supplies run out.ข้อสอง จะไม่มีพวกเราที่ต้องหายสาบสูญใน 12 วันนี้ เห็นด้วยล่ะ เมื่อหน่วยสนับสนุนยังอยู่ข้างนอก The Cave (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish   FR: disparaître ; se volatiliser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead[ADJ] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, สูญสิ้น, Syn. defunct, done for, extinct, vanished
die out[VI] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, Syn. perish
disappear[VT] หายไป, See also: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว, Syn. fade, vanish, Ant. appear
missing[ADJ] ซึ่งหายไป, See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ, Syn. lost, disappeared

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam

English-Thai: Nontri Dictionary
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top