ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สากล

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สากล-, *สากล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สากลว. ทั่วไป, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เช่น สากลโลก สากลจักรวาล
สากลเป็นที่นิยมทั่วไป เช่น เครื่องแต่งกายชุดสากล, สามัญหมายถึงแบบซึ่งเดิมเรียกว่า ฝรั่ง เช่น มวยฝรั่ง เรียก มวยสากล, ใช้แทนคำ “ระหว่างประเทศ” ก็มี เช่น สภากาชาดสากล น่านน้ำสากล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bombing of pillar-box, Kensington High Street.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, High Street Kensington In the Name of the Father (1993)
Bombing of pillar-box, Talbot Lodge.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, ลอดจ์ Talbot In the Name of the Father (1993)
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล The Shawshank Redemption (1994)
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ Yellow Submarine (1968)
how can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า Spies Like Us (1985)
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ". The Russia House (1990)
- Contact Interpol and get everything you can on Politovsky.แจ้งตำรวจสากล ติดต่ออินเตอร์โพล ให้หาข้อมูลโพลิโทฟสกี้ ครับผม เป็นการยากที่จะเค้นข่าวจากคนของเทเร็คได้นะ The Jackal (1997)
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen, ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ The Jackal (1997)
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ Infernal Affairs (2002)
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น Contact (1997)
The international date line.เส้นแบ่งเวลาสากล! Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bombing of pillar-box, Kensington High Street.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, High Street Kensington In the Name of the Father (1993)
Bombing of pillar-box, Talbot Lodge.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, ลอดจ์ Talbot In the Name of the Father (1993)
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล The Shawshank Redemption (1994)
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ Yellow Submarine (1968)
how can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า Spies Like Us (1985)
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ". The Russia House (1990)
- Contact Interpol and get everything you can on Politovsky.แจ้งตำรวจสากล ติดต่ออินเตอร์โพล ให้หาข้อมูลโพลิโทฟสกี้ ครับผม เป็นการยากที่จะเค้นข่าวจากคนของเทเร็คได้นะ The Jackal (1997)
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen, ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ The Jackal (1997)
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ Infernal Affairs (2002)
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น Contact (1997)
The international date line.เส้นแบ่งเวลาสากล! Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สากล[sākon] (adj) EN: international ; universal  FR: international ; universel

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
international(adj) ระหว่างประเทศ, See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Syn. global, worldwide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
column(คอล'ลัมน์) เสา, เสากลม, เสาหิน, ส่วนที่เป็นลำ, สิ่งที่เป็นลำ, แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง, กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง, แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง, คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned, columnated adj.
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด, เกี่ยวกับสากลนิยม, ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง, ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา, ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน <คำแปล>โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
interpol(อิน'เทอโพล) n. องค์การตำรวจ, สากล, องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
pier(เพียร์) n. ตอม่อ, เสาสะพาน, สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, เขื่อนกันคลื่น, ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ, เสาค้ำ, ฝาค้ำ, ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes, porticos, Syn. porch
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่, กระดุมคอเสื้อ, กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต, ปุ่ม, สลักเกลียว, แกน, สลัก, เสากลาง, โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่, ใส่ปุ่ม, กระจัดกระจาย, ทำเป็นปุ่ม
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล, เกี่ยวกับจักรวาล, ทั้งหมด, ทั่วไป, มีผลทั่วไป, ทุกหนทุกแห่ง, ทั้งมวล, n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น, มโนธรรมทั่วไป, ลักษณะเฉพาะทั่วไป, ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม, ทั่วโลก, ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก, ความเป็นสากล
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ, สากล, ระหว่างประเทศ, ทั่วโลก
standard(adj) ตามกำหนด, ตามมาตรฐาน, ตามเกณฑ์, เป็นสากล
universal(adj) สากล, ทั่วไป, ดกดื่น, กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป, ความแพร่หลาย, ความเป็นสากล
universe(n) จักรวาล, สากล, ท้องฟ้า, มวลมนุษย์
whole(adj) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งกอง, ทั้งเพ, ทั่วไป, เต็ม, สากล

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top