Search result for

สั่งห้าม

(15 entries)
(0.3581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั่งห้าม-, *สั่งห้าม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งห้าม    [V] prohibit, See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban, Example: นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ, Thai definition: ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ban    [VT] ห้าม, See also: สั่งห้าม, Syn. veto, bar
embargo    [VT] สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
interdictionn. การห้าม,ภาวะที่ถูกห้าม,คำสั่งห้าม., See also: interdictory adj.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
ban(vt) ห้าม,สั่งห้าม,ประกาศห้าม
interdict(n) ข้อห้าม,คำสั่งห้าม
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม

Are you satisfied with the result?

Go to Top