Search result for

สันนิบาตชาติ

(8 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันนิบาตชาติ-, *สันนิบาตชาติ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nations, League ofสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]
The League of Nationsสันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแต่สันนิบาตชาติมีอายุอยู่ได้ ไม่นาน อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันนิบาตชาติ[org.] (Sannibāt Chāt) EN: League of Nations   FR: Société des Nations [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
League of Nations[N] สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
league of nationsn. สันนิบาตชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top