Search result for

สันนิบาต

(47 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันนิบาต-, *สันนิบาต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันนิบาต[N] league
สันนิบาต[N] assembly, See also: league, congress, meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: ประเทศต่างๆ งดออกคะแนนเสียงในที่ประชุมสันนิบาตชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อญัตติที่ตั้งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันนิบาตน. การประชุม, ที่ประชุม, เช่น สังฆสันนิบาต สันนิบาตชาติ, งานชุมนุม เช่น รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาล.
สันนิบาตน. เรียกไข้ชนิดหนึ่งมีอาการสั่นเทิ้ม ชักกระตุก และเพ้อ ว่า ไข้สันนิบาต เช่น ไข้สันนิบาตลูกนก ไข้สันนิบาตหน้าเพลิง.
สันนิบาตเทศบาลน. องค์กรของเทศบาลทั่วประเทศรวมทั้งเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือ สนับสนุน และติดต่อประสานงานเทศบาลทั่วประเทศ โดยไม่มีจุดประสงค์ทางการเมือง เรียกว่า สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nations, League ofสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
league, municipalสันนิบาตเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal leagueสันนิบาตเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]
Muslim World League (Rabita)สันนิบาตมุสลิมโลก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนา อิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก " [การทูต]
The League of Nationsสันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแต่สันนิบาตชาติมีอายุอยู่ได้ ไม่นาน อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ [การทูต]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He didn't make another appointment.เขาพูดถึงคู่มือเกี่ยวกับ งานสันนิบาตอะไรสักอย่าง The Girlfriend Experience (2009)
I am Major General Jedediah Garrett of the Confederate Army, and we are...ผมนายพลใหญ่เจดีเดีย กาเร็ท แห่งกองพลสันนิบาต และพวกเรา... Searching (2011)
I'm supposed to hit him up for some money for the fundraiser.ฉันว่าจะขอให้เขาช่วย สมทบทุนเข้าสโมสรสันนิบาตด้วยสักหน่อย Our Town (2012)
The hanseatic league.สันนิบาตฮันเซียติก Mona-Mania (2013)
And second, what is that thing you're doing with my shoulders?และข้อสอง ทำไมเจ้าไหล่สั่นเป็นสันนิบาต How to Train Your Dragon 2 (2014)
No more pound of salt for me. No more, no more.ไม่มีเกลือหลายปอนด์ให้ฉันอีกแล้ว (การเดินขบวนสหภาพสันนิบาต เอลลิสวิลล์ รัฐมิสซิสซิปปี) Free State of Jones (2016)
No more auction block for me.ไม่มีการประมูลทาสมาปิดกั้นฉันอีกแล้ว (การเดินขบวนสหภาพสันนิบาต เอลลิสวิลล์ รัฐมิสซิสซิปปี) Free State of Jones (2016)
Union League! Union League!สหภาพสันนิบาต สหภาพสันนิบาต Free State of Jones (2016)
Union League! Union League!สหภาพสันนิบาต สหภาพสันนิบาต Free State of Jones (2016)
Union League! Union League!สหภาพสันนิบาต สหภาพสันนิบาต Free State of Jones (2016)
The meeting of the Soso and Jones County Union League will officially come to order.การประชุมสหภาพสันนิบาต ของโซโซและโจนส์เคาน์ตี้ ได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการ Free State of Jones (2016)
Get them to come to one Union League meeting'.ให้พวกเขาพบกับสหภาพสันนิบาตครั้งนึง Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting   FR: ligue [f] ; association [f]
สันนิบาตชาติ[org.] (Sannibāt Chāt) EN: League of Nations   FR: Société des Nations [f]
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ārap) EN: Arab league   FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
League of Nations[N] สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike

English-Thai: Nontri Dictionary
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
league(vt) รวมกันเป็นสันนิบาต,รวมกลุ่ม,เป็นพันธมิตร
leaguer(n) สมาชิกสันนิบาต,การโอบล้อม
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top