Search result for

สังฆ

(57 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังฆ-, *สังฆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆทาน[N] offering dedicated to Buddhist monks, Example: คุณหญิงจะไปทำสังฆทานที่วัดแถวๆ นอกเมืองทุกอาทิตย์ เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิต, Thai definition: ทานที่ทายกถวายแก่สงฆ์ไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่ง, Notes: (บาลี)
สังฆราช[N] patriarch, Count unit: องค์
สังฆเภท[N] schism among Buddhist monks, Example: ไฉนภิกษุรูปนั้นจักทำสังฆเภทโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด, Thai definition: การที่ภิกษุทำให้สงฆ์แตกหมู่แตกคณะออกไป
สังฆกรรม[N] deed performed by Buddhist monks in the temple precincts, Example: พระภิกษุเข้าประชุมทำสังฆกรรมในโบสถ์ครบองค์ประชุมตามประเภทของแต่ละสังฆกรรม, Thai definition: กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปร่วมกันกระทำภายในสีมา
สังฆนายก[N] Chairman of the Ecclesiastical
สังฆาวาส[N] monastery, Example: เขตแนวนี้เป็นเขตสังฆาวาสสำคัญของวัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังฆ-(สังคะ-) น. สงฆ์, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส.
สังฆกรรมน. กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปรวมกันทำภายในสีมา เช่น การทำอุโบสถ การสวดพระปาติโมกข์.
สังฆการีน. เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง.
สังฆทานน. ทานที่ทายกถวายแก่สงฆ์หรือภิกษุโดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง, คู่กับ บุคลิกทาน.
สังฆนายกน. ตำแหน่งหัวหน้าคณะสังฆมนตรีตามพระราช-บัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔.
สังฆปาโมกข์น. หัวหน้าสงฆ์.
สังฆภัตน. ข้าวที่ทายกถวายแก่สงฆ์ มักเรียกว่า ข้าวสงฆ์ โดยปรกติทายกนำอาหารไปถวายแก่สงฆ์ที่วัด และพระทำอปโลกนกรรมแบ่งกัน.
สังฆมณฑลน. วงการคณะสงฆ์.
สังฆมนตรีน. ตำแหน่งพระเถระผู้รับผิดชอบในองค์การปกครองของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เช่น สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง.
สังฆราชน. ตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สังฆการีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But not- not this little porcelain pontiff right here.แต่ไม่ใช่ตรงนี้ ที่นี่พวกเครื่องชามสังฆโลกนี่อยู่แน่นอน Marley & Me (2008)
We got him now, Maximus.เรามีเขาตอนนี้สังฆ Tangled (2010)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
Thanks to Maximus, crime in the kingdom disappeared almost over night.ขอบคุณที่สังฆอาชญากรรมในราชอาณาจักร หายไปเกือบข้ามคืน Tangled (2010)
You remember when Lincoln used the archbishop to sell the union cause?นายจำตอนลินคอนด์ ใช้พระสังฆราชขายแนวคิดสหภาพแรงงานมั้ย? The End of the World as We Knew It (2011)
You know you're preaching to the choir, girl.คุณรู้นี่ว่ากำลังสอนหนังสือสังฆราชอยู่ สาวน้อย Triggerfinger (2012)
I have consulted with the High Septon and he assures me that their crimes against the realm free you from any promise you have made to them in the sight of the Gods.ข้าน้อยหารือกับองค์พระสังฆราชแล้ว เขายืนยัน ว่าราชอาญาต่อแผ่นดิน ได้ปลดปล่อยท่านจากคำสัญญาใดๆ ที่ท่านเอ่ย Valar Morghulis (2012)
It's a Papist plot.มันเป็นพล็อตสังฆราช. RED 2 (2013)
_(พระสังฆราชมอบหมายภาระกิจให้เจ้า) The Climb (2013)
The moment she started making noise, the Archdiocese got rid of her.ทันทีที่เธอเริ่มดำเนินการ พวกอัครสังฆมณฑลก็กำจัดเธอออกไป Spilt Milk (2013)
Usher added up the generations of the prophets and the Patriarchs, the 139 "Begats" of the Old Testament, between Adam and the time of Nebuchadnezzar, and discovered that the world began on October 22 in the year 4004 B.C.อัชเชอร์เพิ่มขึ้นรุ่นของผู้เผยพระวจนะ และพระสังฆราช 139 ให้กำเนิดบุตร ของพันธสัญญาเดิม The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical
สังฆกรรม[n.] (sangkhakam) EN: deed performed by Buddhist monks in the temple precincts ; religious rite ; religious service   
สังฆการี[n.] (sangkhakārī) EN: lay official from the royal palace who serves the priests   
สังฆทาน[n.] (sangkhathān) EN: offering dedicated to Buddhist monks   
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyok) EN: Chairman of the Ecclesiastical   
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch   FR: patriarche [m]
สังฆาฎิ[n.] (sangkhādi) EN: yellow piece of cloth worn by a priest as protection against cold   
สังฆาธิเสส[n.] (sangkhāthisēt) EN: minor violation of the commandments   
สังฆาวาส[n.] (sangkhāwāt) EN: monastery   FR: monastère [m]
สังฆเภท[n.] (sangkhaphēt) EN: schism among Buddhist monks   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
pope(โพพ) n. สันตะปาปา,สังฆราช

English-Thai: Nontri Dictionary
churchwarden(n) พนักงานสังฆการี,มัคนายก
mitre(n) หมวกยศของสังฆนายก
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา
pontificate(n) ที่ทำการของสังฆราช,ตำแหน่งสังฆราช
pope(n) สันตะปาปา,สังฆราช
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monk supply (n) สังฆภัณฑ์
See (n ) สังฆมณฑล

German-Thai: Longdo Dictionary
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top