ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรสัൠൠൠൠൠൠ

L IH1 L IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรสัൠൠൠൠൠൠ-, *สรสัൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สรสัൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: lily กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lily[ADJ] ขาวเหมือนดอกลิลลี่, See also: ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด
lily[N] ดอกลิลลี่
lily[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. pure
lily[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
lily[N] ลิลลี่
lily[ADJ] สวย, See also: งาม, Syn. fair
lily-white[ADJ] ขาวเหมือนดอกลิลลี่
lily-livered[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, Syn. cowardly, Ant. brave
lily-livered[SL] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
holily(โฮ'ลิลี่) adj. ศักดิ์สิทธิ์,น่าเคารพ,เคร่งศาสนา, Syn. self-righteous
slily(สไล'ลี) adv. = slyly (ดู)
water lilyn. ต้นบัว,ดอกบัว

English-Thai: Nontri Dictionary
lily(n) ต้นพลับพลึง,ดอกลิลลี่
waterlily(n) บัวเผื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lilyA white lily is very beautiful to look at.
lilyHer name is associated with a lily.
lilyIt is called a lily.
lilyThe other girls are jealous of Lily because she is extremely pretty.
lilyThe whiteness of the lily is a symbol of purity.
lilyThis flower is called a lily in English.
lilyTiger lilies are one species of the lily family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิรงรอง[N] lily, Syn. ดอกพลับพลึง, ดอกวิรังรอง, ดอกวิรงรอง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Crinum asiaticum Linn. ในวงศ์ Amaryllidaceae ใบยาวใหญ่ เป็นกาบๆ หัวมีพิษ ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)
กมล[N] lotus, See also: lily, Syn. ดอกบัว, Count unit: ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัว[n.] (būa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวฝรั่ง [n. exp.] (būa Farang) EN: Hardy water-lily   
บัวสาย [n. exp.] (būa sāi) EN: Red indian water lily ; Water Lilly   
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   
เดหลี[n.] (dēlī) EN: Peace lily   
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
ดอกบัว[n.] (døkbūa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m]
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
LILY    L IH1 L IY0
LILY'S    L IH1 L IY2 Z
LILYAN    L IH1 L IY0 AH0 N
LILYBELL    L IH1 L IY0 B EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lily    (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
lily    (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
lily-white    (j) lˈɪlɪ-waɪt (l i1 l i - w ai t)
lily-livered    (j) lˈɪlɪ-lɪvəd (l i1 l i - l i v @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百合[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]
百合花[bǎi hé huā, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lily, #44,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lilie {f} [bot.] | Lilien {pl}lily | lilies [Add to Longdo]
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とくだま[, tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
カラー[, kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) [Add to Longdo]
サフラン擬[サフランもどき, safuran modoki] (n) zephyr lily [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
ユッカ[, yukka] (n) yucca (plant of the lily family) (lat [Add to Longdo]
ユリ科;百合科[ユリか(ユリ科);ゆりか(百合科), yuri ka ( yuri ka ); yurika ( yuri ka )] (n) Liliaceae (the lily family) [Add to Longdo]
リリー[, riri-] (n) lily [Add to Longdo]
リリースカート[, riri-suka-to] (n) lily skirt [Add to Longdo]
リリヤン[, ririyan] (n) lily yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lily \Lil"y\ (l[i^]l"[y^]), n.; pl. {Lilies} (l[i^]l"[i^]z).
   [AS. lilie, L. lilium, Gr. lei`rion. Cf. {Flower-de-luce}.]
   1. (Bot.) A plant and flower of the genus {Lilium},
    endogenous bulbous plants, having a regular perianth of
    six colored pieces, six stamens, and a superior
    three-celled ovary.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are nearly fifty species, all found in the North
      Temperate zone. {Lilium candidum} and {Lilium
      longiflorum} are the common white lilies of gardens;
      {Lilium Philadelphicum} is the wild red lily of the
      Atlantic States. {Lilium Chalcedonicum} is supposed to
      be the "lily of the field" in our Lord's parable;
      {Lilium auratum} is the great gold-banded lily of
      Japan.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A name given to handsome flowering plants of
    several genera, having some resemblance in color or form
    to a true lily, as {Pancratium}, {Crinum}, {Amaryllis},
    {Nerine}, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That end of a compass needle which should point to the
    north; -- so called as often ornamented with the figure of
    a lily or fleur-de-lis.
    [1913 Webster]
 
       But sailing further, it veers its lily to the west.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. (Auction Bridge) A royal spade; -- usually in pl. See
    {Royal spade}, below.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {African lily} (Bot.), the blue-flowered {Agapanthus
    umbellatus}.
 
   {Atamasco lily} (Bot.), a plant of the genus {Zephyranthes}
    ({Zephyranthes Atamasco}), having a white and pink
    funnelform perianth, with six petal-like divisions
    resembling those of a lily. --Gray.
 
   {Blackberry lily} (Bot.), the {Pardanthus Chinensis}, the
    black seeds of which form a dense mass like a blackberry.
    
 
   {Bourbon lily} (Bot.), {Lilium candidum}. See Illust.
 
   {Butterfly lily}. (Bot.) Same as {Mariposa lily}, in the
    Vocabulary.
 
   {Lily beetle} (Zool.), a European beetle ({Crioceris
    merdigera}) which feeds upon the white lily.
 
   {Lily daffodil} (Bot.), a plant of the genus {Narcissus}, and
    its flower.
 
   {Lily encrinite} (Paleon.), a fossil encrinite, esp.
    {Encrinus liliiformis}. See {Encrinite}.
 
   {Lily hyacinth} (Bot.), a plant of the genus {Hyacinthus}.
 
   {Lily iron}, a kind of harpoon with a detachable head of
    peculiar shape, used in capturing swordfish.
 
   {Lily of the valley} (Bot.), a low perennial herb
    ({Convallaria majalis}), having a raceme of nodding,
    fragrant, white flowers.
 
   {Lily pad}, the large floating leaf of the water lily. [U.
    S.] --Lowell.
 
   {Tiger lily} (Bot.), {Lilium tigrinum}, the sepals of which
    are blotched with black.
 
   {Turk's-cap lily} (Bot.) {Lilium Martagon}, a red lily with
    recurved sepals; also, the similar American lily, {Lilium
    superbum}.
 
   {Water lily} (Bot.), the {Nymph[ae]a}, a plant with floating
    roundish leaves, and large flowers having many petals,
    usually white, but sometimes pink, red, blue, or yellow.
    [See Illust. of {Nymph[ae]a}.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lily
   n 1: any liliaceous plant of the genus Lilium having showy
      pendulous flowers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top