ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมมติฐาน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมมติฐาน-, *สมมติฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมมติฐาน, สมมุติฐาน(สมมดติ-, สมมุดติ-) น. ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypothesisสมมติฐาน [TU Subject Heading]
Assumptionสมมติฐาน [การบัญชี]
Chemiosmotic Hypothesisสมมติฐานเคมิออสโมติก,สมมุติฐานเคมิออสมอติค [การแพทย์]
Avogadro's hypothesisสมมติฐานของอาโวกาโดร, สมมติฐานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส  มีใจความสำคัญว่าแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Otherwise, all of this is simply speculation.อีกอย่าง นี่ก็เป็นเพียงการสมมติฐานเฉยๆ Ghost in the Shell (1995)
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
My new hypothesis:สมมติฐานใหม่ : Pi (1998)
It's a fair assumption that every human being real human beings flesh and blood ones not corporations but every flesh and blood human being is a moral person.มันก็เป็นสมมติฐานที่ถูกต้องว่ามนุษย์ทุกคน มนุษย์จริง ๆ ที่มีเลือดมีเนื้อ The Corporation (2003)
That's an interesting theory, Randy, but, uh, the, uh... the guy's dead, right?นั่นเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจมาก รันดี้ แต่ เอ่อ เอ่อ... ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วไม่ใช่เหรอ เขาเสียชีวิตในกองเพลิง Mr. Monk Gets Fired (2004)
Theories. There are theories.สมมติฐานแค่สมมติฐาน The Da Vinci Code (2006)
It's a fair assumption.เป็นสมมติฐานที่ยุติธรรมดี There's Something About Harry (2007)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
That's a theory.มันเป็นแค่สมมติฐานเท่านั้น Dead Silence (2007)
One of the theories is that this is a carjacking or a robbery gone wrong and there's a big uptick in gang activity lately.สมมติฐานข้อนึงคือ ปล้นรถ หรือ ปล้นทรัพย์ พลาด... ...แล้วทะเลาะกันในแก๊ง In the Valley of Elah (2007)
Okay,all right,let's assume your hypothesis.โอเค ก็ได้มาแสดงสมมติฐานของนาย The Bad Fish Paradigm (2008)
Or maybe I'll bounce my theory off of Jax, see where he lands on it.หรือฉันอาจจะหัน ข้อสมมติฐานของฉันว่าเป็นเเจ็ค ดูข้อแก้ตัวของเขา Seeds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมมติฐาน[n.] (sommottithān) EN: hypothesis   FR: hypothèse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiogenesis[N] สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
assumption[N] สมมติฐาน, See also: ข้อสมมติฐาน, Syn. hypothesis, premise
theory[N] สมมติฐาน, Syn. hypothesis

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypotheses (n ) สมมติฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
公準[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top