Search result for

สมกัน

(34 entries)
(0.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมกัน-, *สมกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมกัน    [V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะสม, คู่ควร, Example: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're inevitable, Waldorf.เราเหมาะสมกันจะตาย วอดอฟ Chuck in Real Life (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
They looked so good together.สองคนนี้เหมาะสมกันมาก Heartbreak Library (2008)
Maybe... Maybe we'll keep... it in the mix, maybe as a middle name...บาง ที อาจจะเอามาผสมกัน บางที เอามาเป็นชื่อกลาง Made of Honor (2008)
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
We're so compatible, it's insane.พวกเราเหมาะสมกัน แบบ ไม่น่าเชื่อเลย 500 Days of Summer (2009)
I would ask you to consider if prudence is the appropriate response in this situation.ฉันขอร้องคุณให้พิจารณาถ้าความรอบคอบนี้ เหมาะสมกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
A perfect match A naughty gameเหมาะสมกันดีแล้ว พ่อแง่ แม่งอน Duplicity (2009)
Jason's a great guy, but I'll always think of you and Morgan as the perfect couple.ว่าเจสันเป็นผู้ชายที่เยี่ยม แต่ฉันก็คิดมาตลอด ว่าเธอกับมอร์แกน เป็นคู่ที่สมกันมาก Chuck Versus the Best Friend (2009)
I get those two mixed up.ชั้นลองเอาทั้งสองอย่างผสมกันดู Princess Protection Program (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
concoct(คอนคอคทฺ') {concocted,concocting,concocts} vt. ปรุง,ประกอบขึ้น,ผสมกันเป็น,กุเรื่อง,แต่งขึ้น, Syn. blend,mix
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสมหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ผสมกัน คือ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถแปลงข้อมูลทั้งสองประเภทนั้นได้ดู analog computer, และ digital computer ประกอบ
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
fuse(vt) หลอมรวมกัน,ทำให้ละลาย,ผสมกัน,เชื่อม
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top