ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศูนย์กลาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์กลาง-, *ศูนย์กลาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์กลาง(n) junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai Definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
ศูนย์กลาง(adj) central, See also: middle, Example: ผู้ที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์กลางระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ จะเห็นสุริยุปราคาหมดดวง, Thai Definition: เกี่ยวกับจุดกลางซึ่งเป็นที่รวม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์กลางน. แหล่งกลาง เช่น กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้าขาย, ศูนย์ ก็ว่า.
นาภิ, นาภี ๑ศูนย์กลาง เช่น อันไพโรจรูจี ในนาภีพสุธา (นันโท).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centre; centerศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
center; centreศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
wire centerศูนย์กลางข่ายสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similitude; centre of similarity; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of curvatureศูนย์กลางความโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population centerศูนย์กลางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
centre of massศูนย์กลางมวล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ex-centreศูนย์กลางวงกลมแนบนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urban Nucleusศูนย์กลางของเมือง, Example: การรวมตัวกันของชุมชนมากกว่าหนึ่งชุมชน ที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน โดยที่ยังคงรักษาอำนาจในการบริหารของตนเองเอาไว้ [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Food Security Information and Trainingศูนย์กลางข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 [การค้าระหว่างประเทศ]
Axial Flowศูนย์กลางของการไหลของเลือด, แนวตั้ง [การแพทย์]
Cardioaccelerator and Inhibitor Centresศูนย์กลางควบคุมการทำงานของหัวใจ [การแพทย์]
Centrilobular Zoneศูนย์กลางกลีบย่อย [การแพทย์]
Centrolobular Zoneศูนย์กลางกลีบย่อย [การแพทย์]
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrum, ศูนย์กลางแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
centre of mass (cm)ศูนย์กลางมวล, จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is 22, 000 kilometers in diameter.เส้นศูนย์สูตร. มันเป็น 22, 000 กิโลเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
There's got to be a fulcrum release lever somewhere.มีก็จะเป็นปุ่มปลดล็อคศูนย์กลางอยู่ที่ไหนสักแห่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า Akira (1988)
This is the central wiring shaft!ที่นี่คือศูนย์กลางด้ามโลหะ! Akira (1988)
Living here day by day... you think it's the center of the world.ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ วันต่อวัน... เธอคิดว่ามันเป็น จุดศูนย์กลางของโลก. Cinema Paradiso (1988)
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา Contact (1997)
Connecting a curve through the concentric golden rectangles, ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน Pi (1998)
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Pi (1998)
Welcome to D'Arcy Nader's Game Emporium.ขอต้อนรับสู่ศูนย์กลาง เกมของดาร์ซี เนเดอร์ eXistenZ (1999)
This is the secret to "Me-Centered Living."นี่คือความลับของการ "นำตัวเองเป็นศูนย์กลาง" American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์กลาง[sūnklāng] (n) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter  FR: centre [ m ] ; coeur [ m ] ; milieu [ m ] ; épicentre [ m ]
ศูนย์กลางการค้า[sūnklāng kānkhā] (n, exp) EN: trade centre

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital(n) ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
center(n) ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
centre(n) ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
exchange(n) ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ, See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า, Syn. market, stock exchange
seat(n) ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital
storm center(n) ศูนย์กลางความวุ่นวาย
stronghold(n) แหล่งศูนย์รวม, See also: ศูนย์กลางสำคัญ, Syn. center, concentrated area
umbilicus(n) สะดือ, See also: ศูนย์กลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
caliper(แคล'ละเพอร์) { calipered, calipering, calipers } n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง, อุปกรณ์วัดความหนา, ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers, calliper s
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
centr-Pref. "ศูนย์กลาง" "แหล่งกลาง"

English-Thai: Nontri Dictionary
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาด, ความสามารถ
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
center(n) ศูนย์กลาง, ใจกลาง, เป้า, หัวใจ, จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง, เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ส่วนกลาง, สำคัญ, เป็นหัวใจ, ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง, ใจกลาง, เป้า, หัวใจ, จุดสำคัญ
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง, อยู่ตรงข้าม, อยู่คนละมุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] TH: ศูนย์กลาง  EN: centre

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top