Search result for

ศิลปะ

(93 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศิลปะ-, *ศิลปะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศิลปะป้องกันตัวMartial Arts

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปะ    [N] art, Syn. ศิลป์
ศิลปะ    [N] art, See also: arts, artistic work, craft, Syn. ศิลป, ศิลป์, Example: พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม, Thai definition: ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศิลปะการแสดง    [N] performing arts, Example: หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่ต้องพึ่งพาอาศัยศิลปะประเภทอื่นด้วย
ศิลปะดั้งเดิม    [N] primitive art
ศิลปะพื้นบ้าน    [N] folk art, Example: ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่ง, Count unit: ประเภท, ชนิด
ศิลปะภาพพิมพ์    [N] graphic arts, Example: เขาเข้าเรียนศิลปะภาพพิมพ์ที่สถาบันศิลปะโอติส
ศิลปะร่วมสมัย    [N] contemporary art, Example: ปัจจุบันงานประติมากรรมของไทยได้เข้าสู่ยุคของศิลปะร่วมสมัยแล้ว
ศิลปะการป้องกันตัว    [N] martial art, Syn. วิชาป้องกันตัว, Example: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย
ศิลปะการป้องกันตัว    [N] martial art, Syn. วิชาป้องกันตัว, Example: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิลปะปฏิบัติน. วิชาว่าด้วยการปฏิบัติทางศิลปะ เช่น วาดเขียน ปั้นดิน จักสาน เย็บปักถักร้อย.
ศิลปะประยุกต์น. กรรมวิธีในการนำทฤษฎีและหลักการทางศิลปะไปใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศิลปะให้มีความงามหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นเป็นต้น อย่างในการออกแบบเครื่องแต่งกาย.
ศิลปะพื้นบ้านน. ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ หัตถกรรม ที่ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน เป็นงานสร้างสรรค์ของสังคมชาวบ้าน และได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกันมาหลายชั่วคน.
ศิลปะสถาปัตยกรรมน. ศิลปะลักษณะด้านสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในอาคารที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic artศิลปะกอทิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junk artศิลปะขยะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Coptic artศิลปะคอปต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer artศิลปะคอมพิวเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychiatric artศิลปะจิตอลวน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bimorphic art; biomorphic artศิลปะชีวรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biomorphic art; bimorphic artศิลปะชีวรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Airbrush artศิลปะการพ่นสี [TU Subject Heading]
Appliqueศิลปะการปะติด [TU Subject Heading]
Artศิลปะ [TU Subject Heading]
Art and anthropologyศิลปะกับมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Art and historyศิลปะกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Art and industryศิลปะกับอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art and mental illnessศิลปะกับจิตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Art and moralsศิลปะกับศีลธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
It's a toss-up between the role of sex in artนี่เป็นการโยนเหรียญหัวก้อยระหว่างเซ็กส์กับศิลปะ New Haven Can Wait (2008)
Is this performance art pieceนี่คืองานแสดงศิลปะหรือเปล่าเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
Um, well, I don't know much about art.เอ่อ เผอฺญฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับศิลปะ Pret-a-Poor-J (2008)
Is this the new minimalism?นี่มันเป็นงานศิลปะที่ใช้ของน้อยหรือไงฮะ? There Might be Blood (2008)
The martial art of sword-fighting?ศิลปะการต่อสุ้ด้วยดาบ? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Commoners are not supposed to dab in arts?คนธรรมดาสามัญไม่สมควรมาเกี่ยวข้องกับศิลปะรึ? Beethoven Virus (2008)
Seok Ran Art Hall at 6 o'clock in the evening.หอศิลปะซุกรัน เวลา 6 โมงเย็นค่ะ Beethoven Virus (2008)
I finally get to see your work of art again.ฉันได้ดูงานศิลปะของเธออีกครั้ง Heartbreak Library (2008)
How could I not, Cynthia.เราสามารถทำอาหาร ทำความสะอาด ไปงานแสดงศิลปะ The Eye (2008)
You have to skin me alive to take my art away from me now!นายต้องถลกหนังฉันทั้งเป็น ถ้าจะเอาศิลปะของฉันไปในตอนนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They shot the hell out of my painting'!พวกมันยิงผลงานศิลปะชั้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิลปะ[n.] (sinlapa) EN: art   FR: art [m]
ศิลปะการป้องกันตัว[n. exp.] (sinlapa kān pøngkan tūa) EN: martial art   FR: art martial [m]
ศิลปะการแปล[n. exp.] (sinlapa kān plaē) FR: art de la traduction [m]
ศิลปะการแสดง[n. exp.] (sinlapa kān sadaēng) EN: performing arts   FR: arts du spectacle [mpl]
ศิลปะดั้งเดิม[n. exp.] (sinlapa dangdoēm) EN: primitive art   FR: arts premiers [mpl]
ศิลปะบาโรก[n. exp.] (sinlapa Bārōk) FR: art baroque [m]
ศิลปะประยุกต์[n. exp.] (sinlapa prayuk) EN: applied art   
ศิลปะพื้นบ้าน[n. exp.] (sinlapa pheūnbān) EN: folk art   
ศิลปะภาพพิมพ์[n. exp.] (sinlapa phāpphim) EN: graphic arts   FR: arts graphiques [mpl]
ศิลปะร่วมสมัย[n. exp.] (sinlapa ruamsamai) EN: contemporary art   FR: art contemporain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceramics    [N] ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware
chorography    [N] ศิลปะการวาดหรือทำแผนที่
color    [N] ศิลปะการใช้สี
colour    [N] ศิลปะการใช้สี
dancing    [N] การเต้นรำ, See also: ศิลปะการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฏศิลป์, Syn. dance, hop, jig
designing    [N] ศิลปะในการออกแบบ
erotica    [N] ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography
folk art    [N] ศิลปะพื้นบ้าน
gastronomy    [N] ศาสตร์การทำอาหาร, See also: ศิลปะการกินอาหาร
graphic arts    [N] ศิลปะภาพพิมพ์, See also: เทคนิคภาพพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
aeronautics(แอโรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะการบิน (science of flight)
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)

English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิลปะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kunst(n) |die| ศิลปะ
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top