ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิภังค์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิภังค์-, *วิภังค์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วิภังค์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วิภังค์*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิภังค์น. การจำแนก, การแบ่ง
วิภังค์ชื่อคัมภีร์ที่ ๒ แห่งพระอภิธรรมปิฎก.
อภิธรรม(อะพิทำ) น. ชื่อธรรมะชั้นสูง มี ๗ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. สังคณี ๒. วิภังค์ ๓. ธาตุกถา ๔. ปุคคลบัญญัติ ๕. กถาวัตถุ ๖. ยมก ๗. ปัฏฐาน นิยมใช้สวดในงานศพ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top