Search result for

วัยจูง

(6 entries)
(0.7432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัยจูง-, *วัยจูง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วัยจูง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วัยจูง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัยจูงน. วัยของเด็กระหว่างวัยแล่นกับวัยอุ้ม.
แล่น ๑น. ชื่อวัยของเด็กถัดจากวัยจูง เรียกว่า วัยแล่น.
วัยแล่นน. วัยของเด็กถัดจากวัยจูง.
วัยอุ้มน. วัยของเด็กก่อนวัยจูง.
อุ้มน. ชื่อวัยของเด็กก่อนวัยจูง เรียกว่า วัยอุ้ม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top