Search result for

ลูกบอล

(39 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกบอล-, *ลูกบอล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบอล[N] ball, Syn. บอล, ลูกฟุตบอล, Example: เขาโหม่งลูกบอลเข้ามุมประตูไปอย่างสวยงาม, Count unit: ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกบอลน. ลูกกลมทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่นหนัง ยาง พลาสติก ภายในมีลมอัด ใช้ในการเล่นกีฬาเป็นต้น, บอล ก็ว่า.
ลูกบอลลูนน. ลูกบัลลูน, บัลลูน หรือ บอลลูน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trackballแทร็กบอล, ลูกบอลควบคุมเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ที่ประกอบไปด้วยลูกบอลหุ้มด้วยกล่องพลาสติก ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของลูกบอลในสองแกน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกับเมาส์ [Assistive Technology]
Balls, Bouncingลูกบอลกระดอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whose bag is that? That's a soccer ball. Oh,นั่นกระเป๋าใครน่ะ นั่นลูกบอลนิ โอ้ Chuck in Real Life (2008)
We want to know everything. So then the ball came to meพวกเราอยากรู้ทุกเรื่องเลย ก็ลูกบอลมันมาทางผม Chuck in Real Life (2008)
With the soccer ball, and it's--it's amazing.กับลูกบอล และมันก็น่าทึ่ีงมาก Chuck in Real Life (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
- The road will be rough. - I have a ball.ถนนมันเต็มไปด้วยขวากหนามและขรุขระ \ ไม่เป็นไร ฉันมีลูกบอลลล Bolt (2008)
I'll get my ball.ฉันจะไปเอาลูกบอล Bolt (2008)
- Ball!ลูกบอลBolt (2008)
- Ball?ลูกบอลBolt (2008)
Ball!ลูกบอลBolt (2008)
Ball!ลูกบอลBolt (2008)
Ball! Ball!ลูกบอลBolt (2008)
- And this is your dog bowl. - What is?และนี่ก็เป็นลูกบอลของหมา / อะไรนะ? Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกบอล[n.] (lūkbøn) EN: ball   FR: ballon [m] ; balle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball[N] ลูกบอล
ball[N] สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere
balloon[N] ลูกบอลลูน, See also: บอลลูนใช้เดินทาง, Syn. aerostat, hot-air balloon
beach ball[N] ลูกบอลชายหาด
football[N] ลูกฟุตบอล, See also: ลูกบอล, Syn. ball
googly[N] ลูกบอล
gumball[N] ลูกบอลขนาดเล็ก
no-ball[N] ลูกบอลที่ใช้ในกีฬาคริกเก็ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
balloon(บะลูน') {ballooned,ballooning,balloons} n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน,โป่งออก,เพิ่มทวี', Syn. expand ###A. deflate
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
croquet(โครเค') n. กีฬาชนิดหนึ่งบนลานหญ้าใช้ตะลุมพุก (mallets) ตีลูกไม้ลอดห่วง (wire-wickets) vt.,n. (การ) ตีลูกบอลคนอื่น เพื่อกระทบลูกบอลคนอื่นกระเด็นไป
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
googly(กู'กลี่) n. ลูกบอล (คริคเกต) ที่วกในทางทิศหนึ่งและตกในอีกทิศหนึ่ง
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล
leather(n) หนังสัตว์,หนังฟอก,ลูกหนัง,ลูกบอล
zeppelin(n) เรือเหาะ,เรือบิน,ลูกบอลลูน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top