Search result for

ลูกครอก

(8 entries)
(0.1696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกครอก-, *ลูกครอก*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลูกครอก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลูกครอก*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกครอกน. ลูกปลาจำพวกปลาช่อนที่ตามแม่เป็นฝูง ๆ, ลูกชักครอก ก็ว่า
ลูกครอกบุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก.
ครอก ๑(คฺรอก) น. ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว เช่น ลูกครอกปลาช่อน, ลักษณนามเรียกการตกลูกของสัตว์คราวหนึ่ง ๆ เช่น ปีนี้แมวออกลูก ๒ ครอก
ครอก ๑บุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก เรียกว่า ลูกครอก.
ชักครอก(-คฺรอก) น. เรียกลูกปลาจำพวกปลาช่อนที่ตามแม่เป็นฝูง ๆ ว่า ลูกชักครอก, ลูกครอก ก็ว่า.
ลูกชักครอกน. ลูกปลาจำพวกปลาช่อนที่ตามแม่เป็นฝูง ๆ, ลูกครอก ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?

Go to Top