Search result for

ลูกกรงเหล็ก

(7 entries)
(0.1287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกกรงเหล็ก-, *ลูกกรงเหล็ก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกรงเหล็ก    [N] iron bar, Example: ตึกแถวที่นี่มีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างทุกบาน เพราะกลัวโจรปล้น, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรงทำด้วยเหล็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grid    [N] ตะแกรง, See also: ลูกกรงเหล็ก, Syn. grate, grille

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron

English-Thai: Nontri Dictionary
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grid(n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?

Go to Top