Search result for

ลาบ

(50 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาบ-, *ลาบ*
Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
မဂႆလာပၝ[มิงกะลาบา] (phrase ) สวัสดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาบ[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
ลาบวช[V] take leave in order to enter priesthood, Example: พนักงานฝ่ายบัญชีพากันลาบวชถึง 5 คนในเทศกาลเข้าพรรษานี้, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาบน. อาหารชนิดหนึ่ง ใช้ปลาหรือเนื้อดิบสับให้ละเอียด ผสมด้วยเครื่องปรุงมีมะนาว พริก น้ำปลาหรือปลาร้า เป็นต้น, ถ้าใส่เลือดวัวหรือเลือดหมู เรียกว่า ลาบเลือด.
ลาบวชก. นำดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาผู้ใหญ่ที่นับถือเพื่อลาไปบวช.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labrador retrieverลาบราดอร์ รีทริฟเวอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm on it.รับลาบ Hotel Transylvania 2 (2015)
Well, I guess that's a chance I'm willing to take.เอาละ ผมเดาว่าผมต้องหาโอกาสใช้เวลาบ้าง There Might be Blood (2008)
Yeah, like you're a field of roses.กลิ่นคุณเหมือนสวนกุหลาบ Not Cancer (2008)
How'd you know I liked roses?คุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบดอกกุหลาบ Adverse Events (2008)
Who the hell doesn't like roses?ใครไม่ชอบดอกกุหลาบบ้างละ Adverse Events (2008)
There are rose petals in the front entry.มีกุหลาบไร้กลีบที่โถงทางเข้า The Itch (2008)
Well, then why did Taub find rose petals in your entry hallway?ดังนั้นทำไมเทาป์ จึงพบกลีบกุหลาบ ที่โถงทางเข้าบ้าน The Itch (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
We're popping (going) on time for the islands for a while.เรามีเวลาบนเกาะอังกฤษ แค่ช่วงแป๊ปเดียวเท่านั้น The Bank Job (2008)
- Yeah, yeah, yeah. Kelvin, the Labrador.ช่าย ช่ายช่าย เควิน หมาพันธ์ลาบาดรอ Bolt (2008)
Just give me a rose.ตอนให้กุหลาบชั้น My Sassy Girl (2008)
Bring it on our 100th day, and give me a rose during my class.แล้วก็ให้กุหลาบชั้นในชั่วโมงเรียน My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบปลา[n. exp.] (lāp plā) EN: spicy crispy salad   
ลาบปลาช่อน[n. exp.] (lāp plā chǿn) EN: spicy minced snakehead salad   
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad   
ลาบปลานิล[n. exp.] (lāp plā Nin) EN: spicy minced tilapia salad   
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบอีสาน[n. exp.] (lāp Īsān) EN: raw chopped beef salad   
ลาบานูน[n. exp.] (Lābānūn) EN: Labanoon   FR: Labanoon
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
eglantinen. ชื่อกุหลาบ มีดอกสีชมพู,
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
potpourri(โพพรี',โพ'พูรี,พอทพัว'รี) n. ของผสมระหว่างกลีบดอกกุหลาบหรือดอกอื่น ๆ กับเครื่องเทศในหม้อเพื่อให้มีกลิ่นหอม,ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส,ของผสม
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful,exlted ###A. distressed
rose(โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
rapturous(adj) ปลาบปลื้ม,ปีติ,ปีติยินดี,ลืมตัว
rose(n) ดอกกุหลาบ
rosebud(n) สาวแรกรุ่น,ดอกกุหลาบตูม
rosette(n) เครื่องประดับลายดอกกุหลาบ
rosiness(n) สีดอกกุหลาบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Rose(n) |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top