ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละเมิดลิขสิทธิ์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเมิดลิขสิทธิ์-, *ละเมิดลิขสิทธิ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเมิดลิขสิทธิ์ก. กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ทำซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We stopped the third world being viewed as the pirate and we showed the corporations were the pirate.เราหยุดยั้งการทำให้โลกที่สามถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเปิดโปงให้เห็นว่า บรรษัทต่างหากที่เป็นโจร The Corporation (2003)
That's plagiarism.แต่ว่านั่นมันละเมิดลิขสิทธิ์นะ Music and Lyrics (2007)
You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights,คุณถูกกล่าวหาว่า ตั้งใจละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ละเมิดลิขสิทธิ์ The Social Network (2010)
- You did 10 years for video piracy? - Yeah.แกติดคุกสิบปีคดีละเมิดลิขสิทธิ์ Horrible Bosses (2011)
So you just call yourself a video pirate, right? Pirating the high seas of videocy?แกบอกว่าเป็นโจรแอบถ่าย แค่โจรละเมิดลิขสิทธิ์ Horrible Bosses (2011)
You violated our copyright.คุณละเมิดลิขสิทธิ์เรา The Hot Potato Job (2011)
Diana, copyright infringement.ไดอาน่า เอาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป Dentist of Detroit (2011)
No. That's copyright infringement.ไม่ใช่ นั่นมันไปละเมิดลิขสิทธิ์ของจริงเขา Extraordinary Merry Christmas (2011)
That is copyright infringement and defamation.นั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทำให้เสียชื่อเสียง Advanced Gay (2011)
It seems, then, that the expression... "copyright infringement"ดูแล้วเหมือน คำว่า"ละเมิดลิขสิทธิ์Episode #18.2 (2012)
Potential piracy situation. WOMAN:สถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น. Captain Phillips (2013)
You have been suspected of piracy.คุณได้รับ สงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์Captain Phillips (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pirate[VT] ละเมิดลิขสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati

English-Thai: Nontri Dictionary
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top