Search result for

ละลด

(18 entries)
(0.2251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละลด-, *ละลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ละลด[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละลดก. ยอมเว้นให้, ยอมหย่อนให้, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เถียงอย่างไม่ละลด, ลดละ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Let's put on some music and turn down the lights, eh?เปิดเพลงฟังซักเพลงกัน และลดแสงไฟลงหน่อยไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You need to calm nerves and warm vocal chord. you want tea?คุณหนูต้องตั้งสติและลดเสียงลงหน่อย รับชามั้ยคะ? The Age of Dissonance (2009)
I'll do everything I can to protect the brain tissue and minimize damage.ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้ เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อสมอง และลดความเสียหาย Holidaze (2009)
BP's 80/50 and dropping.ละลดลงเรื่อยๆ Changing Channels (2009)
It will only complicate things further and threaten your chances of rescue.มันจะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และลดทอนโอกาสในการช่วยคุณ Buried (2010)
But the health of your baby depends on your ability to... to stay off your feet and lower your stress.แต่สุขภาพของลูกคุณขึ้นอยู่กับ ความสามารถของคุณ ที่จะอยู่ห่างจากความเครียด และลดความเครียด ฉันพูดจริงนะ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
We just created 50 potential meth heads, and the least we can do is hit the reset button and get that number down to the national average.เราเพิ่งสร้างเด็กที่มีโอกาสติดยา 50 คน อย่างน้อยที่เรายังทำได้ คือการกดปุ่มรีเซ็ต และลดจำนวนให้เหลือแค่ ตามเฉลี่ยประชาชาติ Celebrity Pharmacology 212 (2011)
I think that would be best and put the least amount of stress on her body.ผมคิดว่ามันจะดีที่สุด และลดความตึงเครียดของคนเป็นแม่ได้ด้วย Episode #2.7 (2011)
I'd use vines as elevators, and I'd put tail holes in the bathrobes, and I'd lower all the shower knobs.เอาเถาวัลย์มาทำเป็นลิฟต์ ผมจะเจาะเสื้อคลุมอาบน้ำให้เป็นรูสำหรับหาง และลดระดับฝักบัวอาบน้ำให้ต่ำกว่าเดิม Biology 101 (2011)
Why are you always so determined to have us relax and put down our weapons?ทำไมคุณถึงอยากให้พวกเราผ่อนคลาย และลดอาวุธลงนัก? Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Reduce airspeed by a hundred knots.ละลดความเร็วอีก 100 น็อต Prometheus (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)

English-Thai: Nontri Dictionary
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top