ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงไม้

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงไม้-, *ลงไม้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงไม้ก. เฆี่ยนด้วยไม้
ลงไม้เอาไปใส่คาหรือใส่ขื่อไว้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we got to do it quick.เราต้องรีบลงไม้ลงมือ Jaws (1975)
Well, should I pop some popcorn or beat the answer out of you?จะให้ฉันต้องลงไม้ลงมือมั้ย Chuck Versus the Nemesis (2007)
And the most expensive one is solid cypress wood.และที่แพงที่สุดคือโลงไม้สน Departures (2008)
It is possible that Parisians aren't the only ones capable of leading interesting lives, April.เป็นไปได้ว่าลงไม้ลงมือไม่ได้คนเดียว ความสามารถในการที่นำชีวิตที่น่าสนใจเมษายน Revolutionary Road (2008)
Get physical...ก็จะลงไม้ลงมือ Ourselves Alone (2009)
But when it got physical, I hid.แต่เมื่อเขาลงไม้ลงมือกัน ฉันก็หลบ Playing Cards with Coyote (2009)
Perhaps an emotional response requires physical stimulate.สงสัยจะยุให้มีอารมณ์ ต้องลงไม้ลงมือหน่อยละ Star Trek (2009)
It's, like, one of those old, wooden ones.ลักษณะเป็นโลงไม้เก่าๆ Buried (2010)
Yeah, in an old, wooden coffin.ครับ ในโลงไม้เก่าๆ Buried (2010)
Can't be laying hands on people.ห้ามลงไม้ลงมือกับคนอื่น Chuck Versus the Final Exam (2010)
I would like to apologize for roughing you guys up earlier; it's just, I...ฉันอยากขอโทษ... ...เรื่องที่ลงไม้ลงมือกับพวกนายก่อนหน้านี้ ฉํนแค่... Chuck Versus the Final Exam (2010)
He's taken it out on her once too often, she's thrown him out.เขามักจะเอามันมาลงไม้ลงมืิอที่เธอเป็นประจำ เธอก็เลยทิ้งเขาไป Episode #1.2 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top