Search result for

ลงชื่อเป็นพยาน

(5 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงชื่อเป็นพยาน-, *ลงชื่อเป็นพยาน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลงชื่อเป็นพยาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลงชื่อเป็นพยาน*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witness[N] ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witness[VT] ลงนามเป็นพยาน, See also: ลงชื่อเป็นพยาน, Syn. countersign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top