ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 12 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
12Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
12Are there enough chairs to seat 12 people?
12Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
12Delivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
12Has Flight 123 arrived?
12Has Flight 123 been delayed?
12How about 12:45?
12I began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
12If you keep on like this, you'll probably live to reach 120!
12I noticed your Model 123 in the January 1997 issue of Techno-World Magazine.
12In U.S. bakeries, a "baker's dozen" is 13, not 12.
12It is almost 12 o'clock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
นิ้ว[n.] (niū) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m] (25,4 mm)
นิ้วฟุต[n.] (niū fut) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m]
สิบสอง[num.] (sip-søng) EN: twelve ; 12   FR: douze ; 12
สิบสองนักษัตร[n. exp.] (sip-søng naksat) EN: 12-year-cycle   
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]
เที่ยงตรง [X] (thīeng trong) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.   FR: midi pile ; 12 heures précises

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生肖[shēng xiào, ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] 12 animals symbolic of the Terrestrial Branches, #19,564 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar, #36,000 [Add to Longdo]
一百二十六[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]
四一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
イタリアトルコ戦争[イタリアトルコせんそう, itariatoruko sensou] (n) (See 伊土戦争) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE) [Add to Longdo]
チョーラ朝[チョーラちょう, cho-ra chou] (n) Chola Dynasty (of India, approx. 848-1279 CE) [Add to Longdo]
テラ[, tera] (n,pref) tera-; 10^12 [Add to Longdo]
デリースルタン朝[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
ハルジー朝[ハルジーちょう, haruji-chou] (n) Khalji Dynasty (of India, 1290-1320 CE); Khilji Dynasty [Add to Longdo]
バルカン戦争[バルカンせんそう, barukan sensou] (n) Balkan Wars (1912, 1913) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
十二冊[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]
零時[れいじ, reiji] 12_Uhr (Mitternacht=Mittag) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 12 \12\ adj.
   1. denoting a quantity consisting of 12 items or units; --
    representing the number twelve as Arabic numerals
 
   Syn: twelve, xii, dozen
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 12
   adj 1: denoting a quantity consisting of 12 items or units [syn:
       {twelve}, {12}, {xii}, {dozen}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of eleven and one [syn:
      {twelve}, {12}, {XII}, {dozen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top