Search result for

ลൠจൠൠൠ

(109 entries)
(0.945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลൠจൠൠൠ-, *ลൠจൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลൠจൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 1 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
ajar 1(อะจาร์') adj.,adv. เปิดแง้มอยู่
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
ammonite 1(แอม' โมไนทฺ) n. เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว. -ammonitic adj. -ammonitoid adj.
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arm 1(อาร์ม) n. แขน,วงแขน,สิ่งที่คล้ายแขน,ที่พาดแขน,เงื้อมมือ, Syn. upper limb)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
1The Eden project shows the importance of plants and how we
1[gwgq] The Eden project shows the importance of plants and how we
100ce[วันฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ one hundrice
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ twenty forma
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ teenty forma
101ma[เท็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ tenty forma
10ce[เท็นซฺ] (adv ) คําย่อของ tence
1ce[วันซฺ] (adv ) คําย่อของ once
1ma[ฟอ'มะ] (adj ) คําย่อของ forma

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
15 packs.15 ถุง The Cement Garden (1993)
- 10:58.- 10: Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
91 1.911 The Longest Yard (2005)
1213.121Map 1213 (2006)
1973!1973 The Dark Defender (2007)
11 to 3!11-3! Balls of Fury (2007)
1,997,1,997 Numb (2007)
I 18.I 18. Did You Hear About the Morgans? (2009)
- 1986?1986? Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
1 71The Case of Itaewon Homicide (2009)
1973.1973 The Lovely Bones (2009)
16.1What Lies Below (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
1His record is a new world record in the 100-meter dash.
1In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
1We feel that March 1 would be more convenient.
1In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
1I became a member of the club in 1980.
1The quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.
1In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.
1Can you break a 10,000 yen bill?
1The building was built in 1960.
1The production of the automobile started in the 1980.
1Look at the notes on page 10.
1Today I walked 10 k.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาสงกรานต์[N] day the sun enters Aries, See also: 13th of April, Syn. วันมหาสงกรานต์, Thai definition: นักขัตฤกษ์ขึ้นปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีเมษ คือ วันที่ 13 เมษายน
กิโลบิต[N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)
ขีด[CLAS] 100 grams, Example: น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด, Thai definition: ลักษณนามของน้ำหนัก 100 กรัม หรือ 1 ใน 10 ของกิโลกรัม
เฝือ[N] rice-field area of 25 sq.m., See also: 100 square metres, Example: มรดกที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีแค่ที่นา 2-3 เฝือเท่านั้น, Thai definition: ที่นา 25 ตารางวา หรือ 100 ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
ตีหนึ่ง[N] one o'clock in the morning, See also: 1 a.m., Syn. หนึ่งนาฬิกา, Example: ตวงไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวมีนบุรี ทำงานสายถึงตีหนึ่ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neung) EN: first lesson ; lesson 1   FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ช่องสิบเอ็ด[n. exp.] (Chøng Sip-et) EN: Channel 11   FR: Chaîne 11 [f]
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1

German-Thai: Longdo Dictionary
1.Geschoss(n) |das| ชั้น 1 ในเยอรมนี ซึ่ง หมายถึงชั้น 2 ในเมืองไทย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
10 Cents das Stück10 cents each [Add to Longdo]
100 Dollar setzento ante up 100 dollars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
一千吨[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
一千四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一百二十六[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 15 billion [Add to Longdo]
一万五千[yī wàn wǔ qiān, ㄧ ㄨㄢˋ ˇ ㄑㄧㄢ, / ] 15000 [Add to Longdo]
九折[jiǔ zhé, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄜˊ, ] 10% off (price) [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一升[いっしょう, isshou] 1_Sho [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一斗[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
[おく, oku] 100 Millionen [Add to Longdo]
十二冊[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 1 \1\ adj.
   1. used of a single unit or thing; not two or more; --
    representing the number one as an Arabic numeral.
 
   Syn: one, i, ane
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 1
   adj 1: used of a single unit or thing; not two or more; "`ane'
       is Scottish" [syn: {one}, {1}, {i}, {ane}]
   n 1: the smallest whole number or a numeral representing this
      number; "he has the one but will need a two and three to go
      with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
      {ace}, {single}, {unity}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pottle
 
 1. 1, 9 litrelik sıvı ölçüsü
 2. bu miktar sıvıyı içine alan kap
 3. içki
 4. (İng.) küçük kap veya sepet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scruple
 
 1. vicdanı elvermeme
 2. tereddüt
 3. 1, 296 gramlık eczacı tartısı
 4. az miktar
 5. vicdanı elvermemek
 6. tereddüt etmek. have scruples about a thing vicdani sebeple çekinmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 verst
 
 1. 1, 07 kilometrelik Rus uzunluk ölçüsü.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top