ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤต

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤต-, *ฤต*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤต(รึด) น. กฎ, วินัย, (เช่นในพระศาสนา)
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
ฤต(รึ-) น. ฤดู.
ฤตุสนาน(รึตุสะหฺนาน) น. การอาบนํ้าของหญิงอินเดียในวันที่ ๔ หลังจากมีระดู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise to believe in you, adjust my behaviour accordingly, and you do what?ผมสัญญาว่าจะเชื่อในพระองค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนั้น แล้วพระองค์ทำอะไร Smell the Weakness (2017)
Only this time he was exiled to conduct his nasty business behind closed doors.พูดตรง ๆ พฤติกรรมของเขาทำให้ เราที่เหลือหมดอารมณ์ คุณภาพชั้นเยี่ยม The Widow Maker (2017)
Balerion the Dread.ฤตยูดำ บาเลเรียน Stormborn (2017)
Impeachment Possibility 1 year since he took office, ROH faced impeachment crisis.ความเป็นไปได้ในการถอดถอน ปธน. 1 ปีตั้งแต่โดนยึดห้องทำงาน โรห์ มูฮยอน ต้องผจญกับวิกฤติการถอดถอน ปธน. The King (2017)
Du-il got released earlier as an exemplary prisoner.ดูอิลได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น เพราะเป็นนักโทษประพฤติดี The King (2017)
Knowing when to drop and expose is critical.รู้จังหวะที่จะทิ้ง หรือพลิกวิกฤติ The King (2017)
We'll be keeping an eye on her behavior here at school.เราจะคอยสังเกตพฤติกรรมเธอที่โรงเรียน You Get Me (2017)
LOW OXYGEN"วิกฤต: ระดับออกซิเจนต่ำ" Life (2017)
Our first question is from Allen.สายพันธุ์มฤตยู Life (2017)
You are about to suggest something really dodgy Mr Torettoนายกำลังชี้ทางให้ฉันไปเสี่ยงดวง กับมฤตยู นายทอเร็ตโต The Fate of the Furious (2017)
The only person's behavior we can control is our ownมีเพียงคนเดียวที่เราคุมพฤติกรรมได้ คือตัวเรา The Fate of the Furious (2017)
Please notify MTA personnel of any suspicious activity.โปรดแจ้งเจ้ าหน้าที่ ถ้าพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมอันน่าสงสัย John Wick: Chapter 2 (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤต
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤต
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
comport(vt) ประพฤติ,ปฏิบัติ,แสดงออก
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤต
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top