Search result for

รับมอบ

(30 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับมอบ-, *รับมอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับมอบ[V] accept (something), See also: receive (something), Example: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัมปทาน, Thai definition: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
รับมอบ[V] accept (something), See also: receive (something), Example: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัปทาน, Thai definition: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
รับมอบหมาย[V] accept an assignment, See also: receive responsibility, be entrusted, Example: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
The Chelsea's been commissioned to serve in the United States Navy.เรือเซลซีได้รับมอบหมายให้รับใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Now, I'm ready to receive.ตอนนี้ ฉันพร้อมจะรับมอบแล้ว The Love Guru (2008)
I just hope I don't get assigned some useless job.ผมหวังว่าคงจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ที่ไม่มีคนอยากทำนะ City of Ember (2008)
He was assigned to retrieve Scylla once it went missing.เขาได้รับมอบหมายให้ไปเอา scylla กลับมา เมื่อตอนที่มันหายไป Scylla (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
GAMMA: Yeah. I wonder if he's found the bird on his very special mission.ไม่รู้ว่าเขาจะหานกเจอ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเปล่า Up (2009)
I've acted selfish.เจ้าคือคนที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากข้า Goemon (2009)
Especially for agents assigned to the first family.เข้าได้เฉพาะ จนท.ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลครอบครัว ปธน. Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
Once the Intersect is in our possession, this mission will be over and you will have your pick of assignments.ครั้งหนึ่ง อินเตอร์เซก เคยอยู่ในความครอบครองของเรา ภาระกิจนี้จะจบลง และคุณจะต้อง เลือกงานที่ได้รับมอบหมาย Chuck Versus the Colonel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับมอบ[v. exp.] (rap møp) EN: accept (sth) ; receive (sth)   FR: prendre en charge
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted   

English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top